โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 376/2558
ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนงลักษณ์ วังปรีชา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รายงานถึงการจัดสอบในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาตรวจสนามสอบไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม แต่การสอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากของประเทศ เพราะมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบกว่า 300,000 คน และหากรวมจำนวนผู้ปกครองด้วยจะมีมากกว่า 1,000,000 คน จึงต้องทำให้คนเป็นล้านรู้สึกว่าการสอบมีความยุติธรรมและมีมาตรฐาน โดยซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาที่จะต้องมีการปฏิรูประบบการประเมินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบ O-NET หรือ GAT/PAT ละ สทศ.จะต้องเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานในการทดสอบของประเทศที่ดียิ่งขึ้น  เพราะแม้แต่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ได้ทำการทดสอบในลักษณะนี้กว่า 100 กว่าปี ก็ต้องมีการวิเคราะห์คลังข้อสอบของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 1890 ซึ่งพบว่าครึ่งหนึ่งของข้อสอบยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหมายถึงว่าเราคงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการทดสอบของเราได้มาตรฐานสูงสุด

จึงหวังว่าในอนาคตอันใกล้ การทดสอบต่างๆ จะได้มาตรฐานขึ้นเรื่อยๆ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกข้อสอบ ครูผู้สอนก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนด้วยเช่นกัน รวมทั้ง สทศ. ก็ต้องออกข้อสอบให้สอดคล้องกัน แทนที่จะออกข้อสอบแบบครอบจักรวาล ต่อไปก็ควรจะต้องออกข้อสอบในสิ่งที่เด็กต้องรู้ ต้องมีหลักสูตรที่เป็นแก่น (Core Curriculum)

ส่วนแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องทำการปฏิรูปและยกเครื่องใหม่ทั้งหมด เพราะทุกวันนี้การประเมินทั้งภายในกระทรวงและการประเมินภายนอกจาก สมศ. เป็นการประเมินที่ใช้กระดาษจำนวนมาก และตัวชี้วัดยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของทางกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งนักวิชาการจำนวนมากตรวจสอบแล้วก็เห็นว่ายังไม่เป็นธรรม จึงต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพราะหากไม่ปฏิรูปก่อน การประเมินก็จะสร้างความทุกข์ สร้างภาระ และทำให้เกิดความเครียดกับโรงเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ก็ได้มีมติให้มีการปฏิรูปยกเครื่องระบบประกันคุณภาพในทุกระดับ แม้กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัย และต่อไปนี้ขอประกาศนโยบาย “เลิกทาสกระดาษ” ซึ่งไม่ใช่เลิกใช้กระดาษ แต่หมายถึงการเป็นนายของกระดาษ โดยการประเมินควรเขียนสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ใช่เลือกช่อง 5 4 3 2 1 ในตัวชี้วัดต่างๆ เหมือนที่ผ่านมา

กล่าวโดยสรุปคือ จะต้องมีการปฏิรูปก่อนการประเมิน โดยการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด การประเมินต้องเกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเที่ยงธรรม จำนวนตัวชี้วัดไม่มากจนเกินไป เลือกเฉพาะตัวที่บอกคุณภาพเด็กได้จริงๆ และผู้ที่เข้ามาประเมินทั้งภายในและภายนอกต้องมีคุณภาพ หากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น ก็จะยังไม่มีการประเมิน และจะใช้เวลาในการปฏิรูปตราบเท่าที่จำเป็น อาจจะใช้เวลา 3-6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ก็จะเร่งให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ต่อคำถามเกี่ยวกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งมีบางโรงเรียนนำเวลาดังกล่าวไปเปิดติวรายวิชา GAT/PAT แทนนั้น ถือว่าทำผิดวัตถุประสงค์ เพราะการลดเวลาเรียน ไม่ได้หมายถึงลดเวลาเรียนจริงๆ เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้ออกมาอยู่นอกห้องเรียน เพื่อเน้นกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head) คุณธรรม จริยธรรม (Heart) ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health)


ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงภาพรวมการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ว่าได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้จัดการทดสอบ GAT/ PAT เพื่อให้นักเรียนได้นำคะแนนไปใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบแอดมิชชัน และบางมหาวิทยาลัยก็จะนำ GAT/PAT ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบรับตรง โดยเริ่มจัดการสอบมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันมีการสอบ 2 ครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายนและมีนาคม

การสอบแต่ละครั้งจะจัดขึ้น 4 วัน ประกอบด้วย การทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) เพื่อวัดศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ทดสอบการอ่าน การเขียน การคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 2) การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการทดสอบวิชาการทางวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) เพื่อวัดศักยภาพและความสามารถพื้นฐานในวิชาชีพนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทวิชาคือ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์, PAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์, PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู, PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรม, และPAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 ภาษาต่างเทศ คือ PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส, PAT7.2 ภาษาเยอรมัน, PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น, PAT7.4 ภาษาจีน, PAT7.5 ภาษาอาหรับ, และ PAT7.6 ภาษาบาลี

โดยในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 345,056 คน รวมทั้งเด็กพิเศษ 124 คน อาทิ พิการทางร่างกาย พิการทางการได้ยิน และพิการทางสายตา เป็นต้น ซึ่ง สทศ.ได้บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ

สำหรับการสอบ GAT/PAT ปีนี้ มีศูนย์สอบที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวนทั้งสิ้น 18 ศูนย์สอบทั่วประเทศ และมีสนามสอบทั้งสิ้น 251 สนามสอบ เริ่มทำการจัดสอบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 จากการสอบที่ผ่านมา 2 วันได้รับรายงานความเรียบร้อยจากศูนย์สอบเป็นอย่างดี และในปัจจุบัน สทศ. ได้จัดทำการรายงานผลคะแนนสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. เพื่อให้นักเรียนนำ ผลการสอบไปใช้ยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นางนงลักษณ์ วังปรีชา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดสอบ GAT/PAT ของสนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยว่า  ได้รับมอบหมายจัดการสอบ 2 วัน คือวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558

การสอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ในภาคเช้าเป็นการสอบวิชา PAT6 ความถนัดทางศิลปะ และภาคบ่ายเป็นการสอบวิชา PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ่วนวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในภาคเช้าเป็นการสอบ GAT จำนวนทั้งสิ้น 1,594 คน 54 ห้องสอบ รวมทั้งห้องสอบพิเศษจำนวน 5 ห้อง สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง และในภาคบ่ายเป็นการสอบวิชา PAT1 อีก 45 ห้องสอบ

โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่ได้นำบัตรประจำตัวมา 2 คน ทางสนามสอบจึงให้นักเรียนไปทำการคัดสำเนา ทร.14 เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เขตราชเทวี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียนให้เข้าทำการสอบได้

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
31/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
338 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
337 การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ