โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 369/2558
ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2558 (1/2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

เห็นชอบแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่อเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 8

จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายวิชาการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 แต่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจเช่นเดียวกับ ก.ค.ศ.

ต่อมามติที่ประชุม ก.พ.อ.เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันกัน เพราะทำหน้าที่สอนเหมือนกัน จึงควรมีการเยียวยาค่าตอบแทนให้เช่นเดียวกัน และได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตามลำดับ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประชุมเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขเยียวยา (ร้อยละ 8) โดยที่ประชุมเห็นว่าต้องมีการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพราะมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้เสนอขอปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และจะต้องไม่เป็นภาระงบประมาณของแผ่นดิน จึงมีมติเห็นควรให้ปรับเพิ่มเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

สกอ.จึงนำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุม ก.พ.อ.ครั้งนี้ได้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ร้อยละ 8) จำนวนทั้งสิ้น 19,696 คน แยกเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,571 คน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,152 คน, มหาวิทยาลัยส่วนราชการ 7,237 คน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3,736 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยใช้งบประมาณจำนวน 740 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายบำเหน็จล่วงหน้าแล้ว) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป


เห็นชอบการจัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ปริญญาเอกและทุนพัฒนาหลังปริญญาเอก 5,000 ทุน วงเงิน 14,915 ล้านบาท

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยเป็นการจัดสรรทุนระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก จำนวน 5,000 ทุน ในระยะ 5 ปีแรก และผูกพันงบประมาณไปอีก 5 ปี ในวงเงิน 14,915 ล้านบาท ดังนี้

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 4,750 ทุน ซึ่งจะทำให้ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเก่า : จะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1,960 คน ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 67 และสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ : จะเพิ่มขึ้นอีก 2,790 คน ซึ่งจะทำให้เพิ่มสัดส่วนจากร้อยละ 17 ไปสู่ร้อยละ 29 และคาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,750 เรื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรทุนดังกล่าว จะพิจารณาให้ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นสาขาที่มีความจำเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่ทดแทนการเกษียณอายุราชการ ตลอดจนตามความต้องการของอุดมศึกษา ใน 20 เครือข่าย คือ ด้านพื้นฐานพลังงาน, พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน, การตรวจสอบพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการ, เทคโนโลยีด้านรางรถไฟ, ยานยนต์และการขนส่งแบบใหม่, รถไฟความเร็วสูง, เกษตรกรรมและอาหาร, ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/แก็สธรรมชาติ, การแพทย์/เภสัช/สุขภาพ, โลจิสติกส์/ห่วงโซ่อุปทาน, การท่องเที่ยวและนันทนาการ, นวัตกรรมด้านการศึกษาและการผลิตครู, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, กฎหมายพื้นฐาน/กฎหมายระหว่างประเทศและการเมือง, วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม, กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายของสาขาวิชาที่เป็นแนวโน้มใหม่ของโลก

ทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก 250 ทุน  ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกแล้ว ได้มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น 250 คน รวมทั้งมีเครือข่ายกับบุคลากรต่างประเทศในระยะ 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 เรื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า


การมีส่วนร่วมปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเสนอผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เสนอให้เพิ่มอีก 4 กลุ่ม คือ ปอมท./ทปสท./ปคมทร./CHES

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งหากเรื่องกลับออกมาก็จะต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณารับฟังความคิดเห็น รวมทั้งให้ที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป


การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ประเด็นนี้ จะได้นำเสนอเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (29 ตุลาคม 2558) ทางเว็บไซต์ "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี" ข่าวลำดับที่ 371/2558 : www.moe.go.th/websm/2015/oct/371.html


การประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 9/2558
โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.อ.
มอบอำนาจให้นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมแทน
 
ภาพ :
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

367 หารือกับ ทปอ.ที่พิษณุโลก
366 ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
341 หารือกับ ทปอ.
334 ประชุม คกก.อำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
331 หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
314 หารือกับ ปอมท.และมหิดลวิทยานุสรณ์
302 ผลประชุม ก.พ.อ.8/2558
301 รัฐมนตรีพบปะผู้บริหารและข้าราชการ สกอ.
282 ประชุมแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่3
274 ก.พ.อ.ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
257 พิธีเปิด รร.กำเนิวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
248 รมช.ศธ.เปิดประชุมการเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต
246 เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ