โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 368/2558
ผลประชุม คกก.ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศปข.ศธ.)
4/2558

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศปข.ศธ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการ ศปข.ศธ. เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุมสรุปดังนี้


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


เตรียมร่างวิสัยทัศน์-กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมซุปเปอร์บอร์ด
30 ตุลาคมนี้

จากการที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาในประเด็นต่างๆ

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งยกร่าง "วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระยะ 5 ปี" (พ.ศ.2559-2563) โดยกำหนดร่างวิสัยทัศน์  คือ "คุณภาพการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล-ลดความเหลื่อมล้ำ-ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ"

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้ทุกองค์กรหลักพิจารณาจัดทำแผนงานตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระยะ 5 ปี โดยระบุถึงปัญหา กิจกรรม แผนงาน โครงการที่จะดำเนินการ ตลอดจนเป้าหมายแต่ละปี ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

- การปฏิรูปการบริหารการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ยุทธศาสตร์) 7 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3) ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4) ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 5) ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) พัฒนาระบบการสรรหาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านการศึกษา

- การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สถานอาชีวะของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเดิม มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน

จากนั้นให้จัดส่งไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมซุปเปอร์บอร์ดพิจารณา ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ต่อไป


รับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติมใน ศปข.ศธ.

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 11 ราย เพิ่มเติมในคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ และมีคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการ ประกอบด้วยคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายกมล ศิริบรรณ, นางรัตนา ศรีเหรัญ,  นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์, นายสามารถ ข่าวดี, นายธวัช ชลารักษ์, นางอรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและข้อคำสั่งของคณะกรรมการอำนวยการ ศปข.ศธ. วิเคราะห์ข้อเสนอขององค์กรหลักและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเชิญประชุมผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ศธ. มาประชุมหรือให้ข้อมูล และดำเนินการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย


รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ ICT เพื่อการศึกษา ปี 2559

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลแผนงานและโครงการ ICT เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 โครงการ งบประมาณ 500 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36 กิจกรรม งบประมาณ 1,200 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 โครงการ งบประมาณ 77 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 16 โครงการ งบประมาณ 1,563 ล้านบาท
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 โครงการ งบประมาณ 2 ล้านบาท

ที่ประชุมขอให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้าน ICT เพื่อการศึกษาร่วมกัน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT, Hardware, Software และ Peopleware เพื่อลดความซ้ำซ้อนของทรัพยากรที่มีอยู่ กระจายการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และบูรณาการเครือข่ายที่มีอยู่เดิมในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบฐานข้อมูลครูของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่มีข้อมูลครูอยู่แล้ว ถือเป็น 80% ของจำนวนข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะเพิ่มข้อมูลของข้าราชการที่เหลืออีก 20% เข้าไปด้วย เพื่อ สพฐ.จะได้ไม่ต้องจัดทำฐานข้อมูลใหม่


รับทราบข้อมูลโครงการและกิจกรรมการอบรมสัมมนาของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลโครงการและกิจกรรมการอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินงบประมาณ 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็น

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 77 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,187 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 140 ล้านบาท
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 46 ล้านบาท
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดการอบรมสัมมนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นหลัก ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการประชุม ตลอดจนผู้เข้าร่วม และจะต้องเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระยะ 5 ปีดังกล่าวด้วย โดยโครงการอบรมสัมมนาต่างๆ จะต้องไม่ดึงครูออกจากห้องเรียน และขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดอบรมสัมมนาช่วงปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
338 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
337 การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ
336 แถลงข่าวปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
335 มอบทุนการศึกษาและประชุมพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ