โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 347/2558
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

จังหวัดนครปฐม - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากร จำนวน 1,890 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา 5 ด้าน คือ การป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ "4 ต้อง 2 ไม่" คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การทำงาน มีแผน มีระบบ มีเครือข่าย โดยไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา

ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 2-25 ปี รวมทั้งการหาวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสามารถหยุดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ในระดับดีมาก โดยได้รับความร่วมมือในการเฝ้าระวัง และการให้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและเครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น และสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากภัยอันตรายของยาเสพติด

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พิจารณาผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2555 จำนวน 3 ครั้ง

การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ป.ป.ส.ครั้งนี้ เป็นการมอบโล่ฯ ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 1,890 คน


พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติว่า  รู้สึกประทับใจและยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เพราะการแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญและเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องดูแลและตรวจสอบความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในสังกัด โดยมาตรการป้องกันยาเสพติดของแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน สังคม และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวชี้แนะให้เกิดกิจกรรมที่นำมาเป็นนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังดำเนินการตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะมีระยะเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้

1. การดูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีเหตุมีผล โดยเปรียบบุคลากรทางการศึกษาว่า เป็นเสมือนม้าศึกที่จะร่วมรบไปกับรองแม่ทัพ (รมว.ศึกษาธิการ) และแม่ทัพใหญ่ (นายกรัฐมนตรี) จึงเน้นให้ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรต่างมอบสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่จะเข้ามาดูแลบุคลากรทางการศึกษาในขณะนี้คือเรื่องหนี้สิน ในเบื้องต้นจะพยายามให้ครูปรับตัวเองโดยการที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นหนี้ใคร โดยได้สั่งการให้มีการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนครูว่ามีการหักภาระหนี้สินต่างๆ จากเงินเดือนมากน้อยเพียงใด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

2. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) ซึ่งจะดำเนินการนโยบายดังกล่าวกับโรงเรียนนำร่อง 3,800 แห่ง ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

3. การปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหามากกว่าไวยากรณ์ และเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ไม่กลัวที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติ

4. ปรับสังกัดของอาชีวะเอกชน จากเดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้เข้ามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แทน เพื่อส่งเสริมให้การอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีมาตรฐานเดียวกัน

5. ให้ความสำคัญกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาระดับที่เกี่ยวข้องมีทุนทรัพย์ในการเรียน ในสาขาที่ขาดแคลน

6. การแก้ปัญหาการทุจริต เช่น สกสค., องค์การค้าของ สกสค. ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

7. นโยบายด้านงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณได้เต็มที่ จึงได้มีแนวทางในการนำงบประมาณต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การจ้างครูที่อายุเกิน 60 ปี มาทำการสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนครู รวมถึงงบประมาณในการประชุมสัมมนาของข้าราชการกว่า 1,300 ล้านบาท ฯลฯ ดังนั้น การใช้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กล่าวคือ เมื่อใช้งบประมาณทางการศึกษาจำนวนมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะต้องดีด้วย

8. บทบาทของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กำลังพิจารณาถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการกระจายอำนาจของเขตพื้นที่การศึกษาลงไปในแต่ละอำเภอ

9. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก จากการหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เนื่องจากตัวชี้วัดในการประเมินยังไม่สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงกำลังขับเคลื่อน รวมทั้งมีการหารือเกี่ยวกับการแบ่งระดับ (Division) ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ทุกโรงเรียนในการประเมิน ดังนั้น หากจำเป็นก็อาจจะต้องเลื่อนการประเมินออกไปก่อน

10. การประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู จะปรับให้มีการประเมินหลายแบบ โดยเน้นไปที่การประเมินจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่เน้นการประเมินจากเอกสารภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
338 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
337 การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ
336 แถลงข่าวปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
335 มอบทุนการศึกษาและประชุมพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
333 ข้อเสนอปฏิรูปการเรียนวิทย์-คณิตฯ
329 ผลประชุม ศปข.ศธ.3/2558
327 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
322 ผลประชุมองค์กรหลัก 18/2558
318 หารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ