โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 335/2558
มอบทุนการศึกษาชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลา - พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง จะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 95 คน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เช่น การไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทายาทและครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังนั้น หากผู้เกี่ยวข้องมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักประสานงานและบูรณาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปป.จชต.) เพื่อจะได้ดูแลและให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินหน้าตามแผนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทั้งสิ้นจำนวน 146 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,416 ล้านบาท โดยได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินการตามแผนฯ ไว้ 6 ประการ ได้แก่

  • ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา

  • ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ด้านการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ

  • ด้านเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งได้มีการดำเนินการครบแล้วในโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยเริ่มมีการขยายผลไปในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ (DLIT)


ขอบคุณ :ภาพถ่ายจาก www.etvmac.tv

รมช.ศึกษาธิการ ย้ำด้วยว่า ยังได้ขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจในแผนบูรณาการฯ และการขับเคลื่อนในทุกระดับ รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำสู่คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างความเจริญและสันติสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศ มีความเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงาน
1/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

333 ข้อเสนอปฏิรูปการเรียนวิทย์-คณิตฯ
329 ผลประชุม ศปข.ศธ.3/2558
327 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
322 ผลประชุมองค์กรหลัก 18/2558
318 หารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช.
316 หารือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน
315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
312 ผลประชุม ศปข.ศธ.2/2558
305 คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายงานให้ รมช.ศธ.
300 รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาภาคใต้ ที่สงขลา
296 สทศ.นำร่องสอบอัตนัย20%ชั้นป.6 ปีการศึกษา2559
294 ผลประชุม ศปข.ศธ.1/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ