โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 334/2558
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนางอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 2 อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 50 คน

รมว.ศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานด้านการกีฬาในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จึงมีความเข้าใจข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกีฬาเป็นอย่างดี และกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของสมาคมกีฬาต่างๆ และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วย

จึงฝากให้จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน อาจมีการทบทวนกีฬาภาคบังคับประเภทต่างๆ ให้มีความทันสมัยกับสังคมยุคปัจจุบันมากขึ้น และควรพิจารณาเปิดโอกาสให้สมาคมกีฬาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ดังนี้

1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน คือ ศาสตราจารย์คลินิกวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ  ดร.ณัฐ อินทรปาณ  นายถิรชัย วุฒิธรรม  นายสันติภาพ เตชะวณิช และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

2) คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ

โดยมีกรรมการประกอบด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสถาบันสมาชิกจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในกำกับของรัฐ สถาบันละ 1 คน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้แทนสถาบันสมาชิกจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 10 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้แทนสถาบันสมาชิกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 8 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แทนสถาบันสมาชิกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1
/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

331 หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
314 หารือกับ ปอมท.และมหิดลวิทยานุสรณ์
302 ผลประชุม ก.พ.อ.8/2558
301 รัฐมนตรีพบปะผู้บริหารและข้าราชการ สกอ.
282 ประชุมแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่3
274 ก.พ.อ.ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
257 พิธีเปิด รร.กำเนิวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
248 รมช.ศธ.เปิดประชุมการเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต
246 เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558
203 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2558
196 ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
175 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2558
171 เปิดการประชุม ปขมท.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ