โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 410/2558
ศธ.หารือความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว
ด้านมัคคุเทศก์ กีฬา และการยกระดับภาษาอังกฤษ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือในการพัฒนามัคคุเทศก์ กีฬา และการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยมีนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ ซึ่งขณะนี้ไทยมีมัคคุเทศก์จำนวน 58,513 คน ใน 23 ภาษา แต่มีรายงานตัวจริงประมาณ 33,000 คน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 12 แห่ง ในการให้การอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่เยาวชนอาศัยอยู่

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการ Learning by Doing คือ การให้มัคคุเทศก์รุ่นใหม่เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีความชำนาญ (Sit in) และนำมาปรับใช้เพื่อให้เป็นมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ในส่วนของความร่วมมือด้านอื่นๆ คือ การส่งเสริมให้กีฬามวยไทย การออกกำลังด้วยท่ากายบริหารแบบราชนาวี ฯลฯ เพื่อให้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายภายในโรงเรียน รวมทั้งการฝึกจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับมัคคุเทศก์ โดยขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งรายละเอียดการอบรม (Training Program) มาให้ เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกันต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษา โดยเห็นว่าควรตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อหารือและวางแผนการทำงานในเรื่องนี้ร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรอย่างจริงจัง ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนและคนไทยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษโดยไม่อายหรือหลบชาวต่างชาติ ดังเช่นที่ประเทศจีนได้สนับสนุนให้ประชาชนไม่กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อปี 2553 ส่งผลให้ปัจจุบันชาวจีนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีและมีจำนวนมากขึ้นด้วย

ดังนั้น นโยบายนี้นอกจากจะให้การอบรมครูแบบเข้มกับเทรนเนอร์ต่างชาติเป็นเวลา 6 สัปดาห์แล้ว จะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญและจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางที่จะให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจะมีการบันทึกผลการสอบในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ด้วย

จึงขอความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อไป

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการนำกีฬาเข้ามาในสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนต่อไป โดยขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเมนูกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อร่วมพัฒนาทักษะนักเรียนใน 4H ได้แก่ Head, Heart, Hand และ Health ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วย


นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการว่า ในระยะแรกจะมีการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษ และจะมีการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครู เพื่อปรับรูปแบบการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งจะมีโครงการพัฒนาผู้เรียนสายวิชาชีพ โดยจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (Vocational English) ในการจัดทำคลังคำศัพท์ของแต่ละวิชาชีพ อาทิ ด้านการแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ