โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 401/2558
กำหนด Roadmap การปฏิรูประบบการประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาธิการ - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการด้านการวัดผลประเมิน ผลเข้าร่วมประชุม โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ (ผู้เขียนหนังสือความลับของการวัดผล) เป็นหัวหน้าคณะทำงานปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่งมีข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษาอย่างเดียว อาทิ เรื่องงบประมาณ การบริหารบุคคล เป็นต้น โดยตัวชี้วัดในการประเมินในสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เนื่องจากมีบริบทต่างกัน ทำให้รูปแบบของความสำเร็จต่างกัน เปรียบได้กับการขับรถ โดยปกติภายในรถยนต์จะประกอบด้วยข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย แต่บนหน้าปัดของรถก็จะแสดงผลให้เราทราบเพียงไม่กี่อย่าง เพื่อเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ารถนั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างดี เช่น ความเร็ว ความร้อน เป็นต้น หรือรถทุกคันก็ไม่จำเป็นต้องมีถุงลมนิรภัย (Airbag) ทุกคัน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดในการประเมิน ก็จะมีเพียงไม่กี่ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าการประเมินนั้นจะไปในทิศทางที่ดีและถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor - CSF) ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ คือ สามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้ เมื่อมีการประเมินเกิดขึ้นจะต้องทำให้ผู้ถูกประเมินมีความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการประเมิน ไม่ใช่กำลังโดนทดสอบอยู่

นอกจากนี้ หลักสำคัญของการประเมินในเรื่องใดๆ ก็ตาม นอกจากจะต้องมีตัวชี้วัดที่ง่ายแล้ว สิ่งที่ถูกประเมินจะต้องดีขึ้น ซึ่งการประเมินสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน หากพบว่าเมื่อทำการประเมินแล้ว ผลการประเมินออกมาคือคุณภาพสถานศึกษาแย่ลงทุกรอบการประเมิน นั่นแสดงว่าการประเมินยังไม่มีประโยชน์ แต่การประเมินนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนแย่ลง ต้องแยกออกจากกัน

นอกจากนี้ ในส่วนของผลการประเมินนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะต้องนำมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานจากการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อาทิ หากผลการประเมินรายงานว่าโรงเรียนนั้นๆ มีปัญหาเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ถึงจะเรียกว่ามีประโยชน์ และท้ายที่สุดสถานศึกษาจะต้องใช้ประโยชน์จากผลการประเมินด้วยเช่นกัน


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อสรุปถึง Roadmap ที่จะดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา คือ ภายใน 3 เดือนนี้ จะต้องดำเนินการเรื่องตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ให้เสร็จสิ้น อีก 3 เดือนถัดไป ก็จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ สมศ. เพื่อให้ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินไปแนวทางเดียวกัน จากนั้นใน 3 เดือนสุดท้าย จะเป็นกระบวนการทดสอบระบบการประเมินดังกล่าว

แต่หากพบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตาม Roadmap หรือสุดท้ายหากกำหนดตัวชี้วัดแบบเดิมๆ ที่ไม่มีประโยชน์ ก็จะขยายเวลา Roadmap ออกไป ถ้าไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือ และทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆ หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องทำให้ดีก่อน จึงจะถือว่าการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จสิ้นลง


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ