โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 385/2558
ระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ศึกษาธิการ – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุม คือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในสถานศึกษาจำนวนมาก กว่าร้อยละ 80 เป็นประเด็นการร้องเรียนความไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีประเด็นหลักๆ ในการร้องเรียน 3 ประการ คือ การสรรหาผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นธรรม, การจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน และการคัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงการจ้างทำและคัดลอกวิทยานิพนธ์

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นย่อยอื่นๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรปลอมโดยมีอาจารย์มาแขวนชื่อในหลักสูตรแต่ไม่ได้ทำการสอนจริง รวมถึงการอนุมัติปริญญาโดยที่หลักสูตรยังไม่ผ่านพระราชกฤษฎีกา, การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่ได้มาตรฐาน, การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการบริหารจัดการ, การประมูลงาน, ปัญหากรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกันทุจริต, และการจัดอบรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานในส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่เป็นจริง ทำให้เกิดการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ เป็นต้น

จากปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว จึงได้ให้ สกอ.เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมของประเทศ มาระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและหารือบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมในสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในแง่มุมต่างๆ ของกฎหมาย ซึ่งหากเกิดการกระทำผิด ผู้ที่กระทำผิดต้องรับผิดหลายกระทงนอกจากการโดนไล่ออก อาทิ การยึดเงินคืน การเอาผิดทางอาญา การฟ้องศาลปกครอง การฟ้องตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความผิดการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การฟ้องละเมิด เป็นต้น

สำหรับประเด็นการคัดลอกผลงานวิชาการ ที่ผ่านมาเมื่อพบว่ากระทำความผิด ก็ไล่ออกแล้วจบ ไม่เป็นข่าว ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรดำเนินการมากกว่านั้น เช่น การดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา การริบทรัพย์ เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ไม่พึงจะได้จากการเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลงานอยู่ต่างประเทศ สกอ.ก็สามารถรับเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องได้

ส่วนมาตรการที่จะดำเนินการตามข้อร้องเรียน หากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องพบหลักฐานว่ามีการกระทำความผิด ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้บุคคลอื่นมายื่นร้องเรียน แม้แต่บัตรสนเท่ห์ที่มีหลักฐานครบถ้วนโดยไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน สกอ.ก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทันที

หลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อเป็นแนวทางที่จะต้องนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะแจ้งให้สังคมได้รับทราบต่อไปด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม เพราะสังคมมีคาดหวังให้วงการอุดมศึกษา อันเป็นที่รวมปัญญาชนของประเทศ ควรมีกรณีฟ้องร้องน้อยกว่าองค์กรอื่น และมีแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ด้วยการมีหน่วยงานผดุงความยุติธรรมต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

371 ผลประชุม ก.พ.อ.9/2558 (2)
369 ผลประชุม ก.พ.อ.9/2559 (1)
367 หารือกับ ทปอ.ที่พิษณุโลก
366 ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
341 หารือกับ ทปอ.
334 ประชุม คกก.อำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
331 หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
314 หารือกับ ปอมท.และมหิดลวิทยานุสรณ์
302 ผลประชุม ก.พ.อ.8/2558
301 รัฐมนตรีพบปะผู้บริหารและข้าราชการ สกอ.
282 ประชุมแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่3
274 ก.พ.อ.ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
257 พิธีเปิด รร.กำเนิวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ