โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 382/2558
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ สสวท., นางตติยา ใจบุญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมในพิธีเปิด

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ขอชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก โดยภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาฉายในปีนี้ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ปีสากลแห่งแสง และเทคโนโลยี” ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน อาทิ ด้านการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การพาณิชย์ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีต่างๆ นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยขอให้เราพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสมและไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการสร้างความตระหนัก และการเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand) รวมทั้งหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นต้น และจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อีกด้วย

สำหรับการจัดงานในปีนี้ แก่นของงานคือการเน้นให้เห็นความสำคัญของแสง “ปีสากลแห่งแสง และเทคโนโลยี” ที่เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะมีการฉายภาพยนตร์ พร้อมกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ


ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ