โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 171/2558
เปิดการประชุม ปขมท. ปี 2558

จังหวัดอุบลราชธานี - นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2558 เรื่อง "ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายตอนหนึ่งว่า รัฐบาลปัจจุบันโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตัดสินใจเชิงรุก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม กำกับ ดูแล ติดตาม บูรณาการงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษา

ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาของไทย มีบทเรียนในการปฏิรูปด้านโครงสร้างมาแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นปัญหาต่อการศึกษาหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลการประเมินการศึกษาระดับโลกหลายครั้ง ไทยก็ตกไปอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพึงพอใจ รัฐบาลจึงได้เน้นย้ำให้จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเรียนหนังสืออย่างมีความสุข ครูสอนหนังสืออย่างมีความสุข ผู้ปกครองก็มีความสุข และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาประเทศ จัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยมีรายได้ค่าตอบแทนให้ พร้อมทั้งควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง

นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการดังกล่าวไปศึกษารูปแบบ จุดเด่น ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากประเทศชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษา คือ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำมาเป็นบทเรียนและประยุกต์กับการปฏิรูปการศึกษาของไทยด้วย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดีเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาก้าวไปสู่ระดับโลกได้ คือ 1) ควรมีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เช่น การที่นายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้ประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งหรือภาษาราชการของสิงคโปร์ เมื่อได้อิสรภาพ ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อได้รับเอกราช ก็ประกาศภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่หนึ่ง สำหรับประเทศไทยในขณะนี้รัฐบาลจะกำหนดให้การสอนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของประเทศ 2) การตั้งมาตรฐานระดับสูง ทั้งในแง่ของหลักสูตร คุณภาพครู ที่จะต้องตั้งเป้าหมายและความคาดหวังไว้สูงมาก 3) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 4) การได้มาและคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ 5) ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน หรือการทำงานเชิงบุรณาการ 6) การบริหารจัดการที่ดีและมีความรับผิดชอบ  7) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 8) การประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก


ภาพ กุณฑิกา พัชรชานนท์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการวางแผนที่จะดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วยแบบใหม่ เพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพเข้ามาในระบบการศึกษามากขึ้น และป้องกันข้อสอบรั่วหรือการทุจริตจากการสอบ นอกเหนือไปจากโครงการคุรุทายาทที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนการปรับโครงสร้างของการอุดมศึกษานั้น เท่าที่เห็นในเวลานี้ไม่มีใครขวาง จึงน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะแยกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาได้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/5/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

161 หารือกับ ทปอ.
138 ผลประชุม ก.พ.อ.4/2558
133 พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
107 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2558
094 ประชุม คกก.กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
077 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
074 รมช.ศธ.บรรยายกิจการนิสิตนักศึกษา ที่สงขลา
071 เครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเข้าพบ รมช.ศธ.
067 ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
065 ประชุม ทปอ.1/2558
059 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2558
051 พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
035 ผลประชุม ก.พ.อ. 1/2558

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ