โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2558
ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.

ศึกษาธิการ - สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การบรรจุกลับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ จากเดิม “ให้ส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้) ไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากการเดินทางกลับ โดยให้จัดทำข้อมูลในรูปเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างละ 1 ชุด ตามรูปแบบและวิธีการที่ วช. กำหนด”

ปรับปรุงเป็น “ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากรไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมรายงานการไปราชการฯ ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากการเดินทางกลับ”

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/5/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

131 คำสั่ง หน.คสช.
114 มติ ครม. 31 มีนาคม 2558
110 ครม.เยี่ยมชมนิทรรศการในการประชุม ครม.สัญจร ที่ประจวบคีรีขันธ์
109 ครม.รับทราบตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
096 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
090 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
080 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 3 ฉบับ
049 ครม.อนุมัติ MOU กับฟิลิปปินส์
040 รม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ITD
033 ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่ม
303 ครม.เห็นชอบ MOU กับไอร์แลนด์
298 ครม.รับทราบการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของ ศธ.

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ