โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 93/2558
กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558

13 ีนาคม 2558 - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงต่างๆ ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีสุขภาพแข็งแรง ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและความคิด เน้นกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.
055 เสวนา Work-Based Learning ในงาน 10 ปีปัญญาภิวัฒน์
048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู
047 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย
032 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย

 

 

Bookmark and Share


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ประสาน รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากหน่วยงานในสังกัดแล้ว สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 ประเภทค่ายฝึกอบรม เป็นการเข้าค่ายฝึกอบรมกิจกรรมในลักษณะพื้นฐานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีทักษะชีวิต การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการฝึกฝีมือและอาชีพในระยะสั้น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 9,794 คน

2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 2,145 คน

3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 570 คน

 

กลุ่มที่ 2 ประเภทค่ายพักแรม เป็นการเข้าค่ายพักแรมและทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้ชาวค่ายได้ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ ผู้ตาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยกิจกรรมจะเป็นลักษณะการอยู่ค่ายพักแรมและการจัดงานชุมนุม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 1,299 คน

2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 46 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 6,725 คน

3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 165 คน

3.2) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 720 คน

4) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการจำนวน 12,930 คน

 

กลุ่มที่ 3 ประเภทค่ายวิชาการ เป็นการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะเชิงวิชาการตามลักษณะพื้นฐานวิชาชีพหรือตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะเน้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 64,649 คน

2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 93 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7,600 คน

3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 62 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 32,337 คน

 

กลุ่มอื่นๆ เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ในลักษณะจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ และการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดไปทำงาน ในโรงพยาบาล (ส่วนกลาง) และเขตพื้นที่การศึกษา (ส่วนภูมิภาค) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 1,720 คน

2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 144 คน

3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 60 คน

4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 100 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า การจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ขอให้เน้นการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษา ทั้งระหว่างการเข้าค่าย การเดินทางไป-กลับ การดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม ต้องเข้มงวด ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กรุ่นใหญ่ก็อาจจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดประโยชน์กับชุมชน จึงขอให้พิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ ได้มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบโครงการ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ทั้งการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ ฯลฯ

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

13/3/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ