โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 206/2558
ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. 43 เขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ในส่วนของการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา - ผู้แทน ก.ค.ศ. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 43 เขต และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากบัญชีผู้สอบคัดเลือก

● เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 43 เขต ดังนี้

ที่

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้แทนคุรุสภา

ผู้แทน ก.ค.ศ.

1

มัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร 1)

นายปรเมษฐ์  โมลี

นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ

2

มัธยมศึกษา เขต
(กรุงเทพมหานคร 2)

นายธรรมรงค์  เสนจันทร์

นายนิวัตร  นาคะเวช

3

มัธยมศึกษา เขต 3
(
นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา)

นายโพยม จันทร์น้อย

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

4

มัธยมศึกษา เขต 4
(
ปทุมธานี - สระบุรี)

นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล

นางจีรนันท์  เพ่งพินิจ

5

มัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)

นายสุชาติ  กลัดสุข

นางจำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์

6

มัธยมศึกษา เขต 6
(
ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ)

นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์

นางเตือนใจ  อรัณยะนาค

7

มัธยมศึกษา เขต 7
(
ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)

นายมานพ รวยลาภ

นายสมคิด  ดีรัศมี

8

มัธยมศึกษา เขต 8
(
ราชบุรี - กาญจนบุรี)

นายณรินทร์  ชำนาญดู

นายประเทือง  ทรัพย์เกิด

9

มัธยมศึกษา เขต 9
(
สุพรรณบุรี - นครปฐม)

นายนพดล เด่นดวง

นายวินัย  เฉิดฉวีวรรณ

10

มัธยมศึกษา เขต 10
(
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

นายประพจน์  แย้มทิม

นายศิลปชัย  หอมทรัพย์

11

มัธยมศึกษา เขต 11
(
สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)

นายสมศักดิ์  สุขะประดิษฐ

นายสหพร  หนูรอต

12

มัธยมศึกษา เขต 12
(
นครศรีธรรมราช - พัทลุง)

นายไพรัช วงศ์นาถกุล

นายวิมล  จำนงบุตร

13

มัธยมศึกษา เขต 13
(
ตรัง - กระบี่)

นายสมนึก  อ้นเพ็ชร

นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์

14

มัธยมศึกษา เขต 14
(
พังงา - ภูเก็ต - ระนอง)

นายพรเทพ  แป้นเพชร

นายสมศักดิ์  ไชเดโช

15

มัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส - ปัตตานี - ยะลา)

นายรินทร์  คงชูดวง

นายประทีป  วุฒิรัตนโกวิท

16

มัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา - สตูล)

นางวลัย ธนานุสนธิ์

นายยศพล  เวณุโกเศศ

17

มัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี - ตราด)

นายศิริพงศ์  พงษ์ดี

นางสาวบุหงา  กุลมาศ

18

มัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี - ระยอง)

นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน

นางสาวนันทิพัฒน์  บุญทวี

19

มัธยมศึกษา เขต 19
(เลย - หนองบัวลำภู)

นายกิตติชัย  การโสภา

นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์

20

มัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

นางรัศมี วุฒิเสน

นางสาวจรุงรัตน์  เคารพรัตน์

21

มัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย)

นายนภดล  ผดุงศรี

นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า

22

มัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม - มุกดาหาร)

นายสมบูรณ์  พรมสุ้ย

นายเสวก  กลางประพันธ์

23

มัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

นายสถาพร โชว์สูงเนิน

นายแสงไทย  มีสุนทร

24

มัธยมศึกษา เขต 24
(
กาฬสินธุ์)

นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง

นายรัฎฐกร  ฟ้องเสียง

25

มัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

นายวีระเดช  ซาตา

นายอกนิษฐ์  คลังแสง

26

มัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

นางอ่างทอง  บุญเสริม

นางเยาวภัทร  โชคกำเนิด

27

มัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

นายอัมพร กุลาเพ็ญ

นายศัจธร  วัฒนะมงคล

28

มัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ - ยโสธร)

นายเสน่ห์  แสนจันทร์

นายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา

29

มัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)

ว่าที่ร้อยโท วิเศษ แก้วมีศรี

นายวิวัฒน์  ปิ่นแก้ว

30

มัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

นางศิริวรรณ  อาจศรี

นายสากล สีมาวงษ์

31

มัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

นายสมัคร ไวยขุนทด

นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์

32

มัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์

นายมโน  ศรีวัฒนพงค์

33

มัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

นายพิทักษ์  สุปิงคลัด

นางวิลาวัลย์  มาคุ้ม

34

มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)

นายเจียมพดล  ไชยยาลักษณ์

นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล

35

มัธยมศึกษา เขต 35
(ลำปาง - ลำพูน)

นายแสวง  บุญมากาศ

นางสาวกาญจนา  ภาสุรพันธ์

36

มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย - พะเยา)

นายสมบัติ  ประมวน

นายศรีวรรณ  ปินใจ

37

มัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ - น่าน)

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย

นายปรีชา  บำบัด

38

มัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย - ตาก)

นายสมชาย  ธรรมปรีชา

นายสมพงษ์  พลสูงเนิน

39

มัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)

นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ

นายสมเกียรติ  บุญรอด

40

มัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

นายพีรพัฒน์  วิชรินทรางกูร

นางอารีย์  แก้วบังเกิด

41

มัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร - พิจิตร)

นายอุกฤษฎ์  จันทฤก

นายเกษม  นวมครุฑ

42

มัธยมศึกษา เขต 42
(นครสวรรค์ - อุทัยธานี)

นายพันศักดิ์  ศรีทอง

นางนงลักษณ์  คิดควร

43

ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ

นายสมยศ  ศิริบรรณ

 ● เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รวมทิ้งสิ้น 43 เขต ดังนี้

ที่

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา

ด้านการบริหาร
งานบุคคล

ด้านการศึกษา

ด้านกฎหมาย

ด้านการเงิน
การคลัง

1

มัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร)

นายมังกร  กุลวานิช

นายนาวี  ยั่งยืน

นายโรจนะ  กฤษเจริญ

นายประพันธ์  บุณยเกียรติ

2

มัธยมศึกษา เขต 2
(กรุงเทพมหานคร)

นายปรีชา  จิตรสิงห์

นายวินัย  รอดจ่าย

นายธนวัฐ  นาคนคร

นางผานิตย์  มีสุนทร

3

มัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

นายภิรมย์  นันทวงค์

นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์

นายเอกรินทร์  พุทธรังศรี

นายทรงวิทย์  นิลเทียน

4

มัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี และสระบุรี)

นายกิจจา  ชูประเสริฐ

ผศ. ภิเษก  จันทร์เอี่ยม

นายโชว์นันต์  มารุตวงษ์

นางวัฒนา  กฤษเจริญ

5

มัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)

ผศ. สุรพงษ์  ปนาทกูล

น.ส.สมจิต  ปราณีโชติรส

นายอุดม  จำปาสัก

นายปราโมทย์  แก้วสุข

6

มัธยมศึกษา เขต 6
(ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)

นายโสภณ  สุขเสวี

นางมณฑา  สมานบุญ

นายเสน่ห์  ขาวโต

นายสุรพล  ธีระกุล

7

มัธยมศึกษา เขต 7
(ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)

นายพะโยม  ชิณวงศ์

นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ

นายสมนึก  เกตุไทย

นายกิตติธัช  พันโยธา


 

8

มัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี และกาญจนบุรี)

นายทรงวุฒิ  มลิวัลย์

นายประพัฒน์  คหินทรพงศ์

ผศ. ชวลิต  สันถวะโกมล

นางเย็นตา  ครุวรรณ

9

มัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี และนครปฐม)

นายเผด็จ  โพธิ์อ้น

นายชาญชัย  ทิพเนตร

นายยงยุทธ  จันทร์ตรี

นายชาติ  สว่างศรี

10

มัธยมศึกษา เขต 10
(เพชรบุรี ระจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

นายจารึก  พญาพนัง

นายธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง

นายนิคม  ศรีวิโรจน์

นายบุญส่ง  จิตรมณีโรจน์

11

มัธยมศึกษา เขต 11
(สุราษฎร์ธานี และชุมพร)

น.ส.ชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์

นายเชวงศักดิ์  ใสสะอาด

นายสมควร  เรืองวุฒิ

นายสมเกียรติ  ดาโลดม

12

มัธยมศึกษา เขต 12 
(นครศรีธรรมราช และพัทลุง)

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ รัตนสุภา

นายนริศ  ฤทธาภิรมย์

นายปิติเลิศ  สุวรรณเกษา

นายมานิต  วรรณคง

13

มัธยมศึกษา เขต 13
(ตรัง และกระบี่)

นายสมพงษ์  แคนยุกต์

นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์

นางวิลัดดา  ใจสมุทร

นายธงชาติ  เวสพันธ์

14

มัธยมศึกษา เขต 14
(พังงา ภูเก็ต และระนอง)

นายธีรชัย  สังข์ทอง

นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์

นายปรีชา  หนูน้อย

นายสมชาย  พิกุลทอง

15

มัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)

นายสมรักษ์  สินสมรส

นางสายสมร  ยุวนิมิ

นายอรรถ  เจะบือราเฮง

นางสมนารี  ศุภศรี

16

มัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา และสตูล)

นายพัฒนา  ชมเชย

นายอารี  ดิเรกกิจ

นายอนันท์  ทองแก้ว

นายสมพงศ์  แสงศรี

17

มัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี และตราด)

นายดุษฎี  โทบุราณ

นายธงชัย  พุ่มชลิต

นายขวัญชัย  จันทรังษี

น.ส.ศิริรัตน์  หอมประเสริฐ

18

มัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี และระยอง)

นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์

น.ส.วรรณศิริ  วรสิทธิ์

นายสุพจน์  เบญจามฤต

นายสมภพ  วงศ์ทางประเสริฐ

19

มัธยมศึกษา เขต 19
(เลย และหนองบัวลำภู)

นายโกศล  บุญไชย

ผศ. วิเชียร  พาณิชย์

นายทวีศักดิ์  เขียวทอง

นายเกียรติศักดิ์  ชาติชำนิ

20

มัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์

น.ส.นิวรณ์  สุทธิบุญ

นายณรงค์  ชาติภรต

นายยงศักดิ์  ตันอาสุวงกุล

21

มัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย)

แพทย์หญิงภรณี  พรวัฒนา

นายไพบูลย์  นาคเสน

นายกรชัย  งามเหลือ

นายไพบูลย์  บุญลือ

22

มัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม และมุกดาหาร)

นายณรงค์  ชิณสาร

นายอภิชา  เจริญนามเดชากุล

นายปรเมษฐ์  ปัญญาดิลกพงษ์

นายชัยยุทธ  ลิ้มวัฒนา

23

มัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

นายทรงศักดิ์  ไชยชมภู

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล

นายสุวิทย์  พิมพ์มีลาย

นายสงัด  ฝ่ายเทศ

24

มัธยมศึกษา เขต 24
(กาฬสินธุ์)

นางธิดารัตน์   ฆารสินธุ์

นายวนิชย์  ติชาวัน

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

นางชฎาพร  บุญฤทธิ์

25

มัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

ว่าที่ร้อยตรีเจริญ  สุขทรัพย์

นายลิขิต  เพชรผล

พันตำรวจเอกเสถียร ชัยสงคราม                    

นายบัลลังก์  อรรณนพพร

26

มัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

นายปรีชาวัจฐ์  เรืองขวัญดี

นายอุทัย  รัตนา

นายอดิศร  ไชยคุปต์

นางจุฑารัตน์  ดรศรีโยเพชร

27

มัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

นายชาตรี  ชาปะวัง

นายอากาศ  กองพิธี

นายสุนทร  ศรีตะวัน

นายพีระพงษ์  พงศ์ศาสตร์

28

มัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ และยโสธร)

นายนิพัทธ์เดช  ไชยช่วย

นายศักดา  พันธุ์เพ็ง

นายสรศาสตร์  ศรีธัญรัตน์

นายสรวีย์  จิรานันท์สิริ

29

มัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ)

นายประชา  สิทธิโชค

นายอังกูล  สมคะเนย์

นายพิทยา  รักพรหม

น.ส.อรพิน  จูมสีมา

30

มัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์

นายสุพร  เริงชัยภูมิ

นายอภิชิต  ดวงธิสาร

นายสุธี  บุญถือ

31

มัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

นายมังกร  กมลวัทน์

นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย

นายธราวุธ  ตินทุกะสิริ

นายอำพร  ศรีโยธา

32

มัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

นายเฉลิมพล  พลวัน

นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์

นายสุริยา  นำปัญญา

น.ส.จารุพร  ตามกลาง

33

มัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นายจิรศักดิ์  จันทร์ช่วงโชติ

นายชาญยุทธ  เหงกระโทก

นางทัศนาวลัย  บุษรา

34

มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)

ร้อยตรีวินัย  สันติอโนทัย

นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์

นายอภิชาติ  กลั่นบิดา

นายบรรจง  พลฤทธิ์

35

มัธยมศึกษา เขต 35 
(ลำปาง และลำพูน)

นายนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ

นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ่

นายจเด็จ  ดำรงค์ศิริ

นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม

36

มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย และพะเยา)

นายวิศิฏฐ์  ดุลยพัชร์

นายทวีศักดิ์  พิพัฒนาศักดิ์

นายสรยุทธ์  กันตะยา

นายเสริมชัย  กิตติรัตนไพบูลย์

37

มัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ และน่าน)

นายเสรี  พิมพ์มาศ

นายสมชาย  สิทธิวงค์

นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์

นายสรพลรัตน์  กุมภิรัศมิ์

38

มัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย และตาก)

นายสมเกียรติ  มั่นเมือง

นายสมจิต  คงรักษา

น.ส.พิมพ์นิภา  วังชากร

นางชวมณฑ์  ศรีวาลัย

39

มัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก และอุตรดิตถ์)

นายสุธีร์  บัวพิมพ์

นางโสภา  นครจินดา

นายสุเทพ  ไตต่อผล

น.ส.ดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์

40

มัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

นายวิพากย์  โรจนแพทย์

นายอนันต์  อินทร์จันทร์

นายสหัส  บุญแถม

นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม

41

มัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร และพิจิตร)

นายสมประสงค์  มั่งอะนะ

นายชาลี  นาคเอี่ยม

นายเสน่ห์จิตติ์  สุภศิริรักษ์

นายสมปอง  สมนึกพงษ์

42

มัธยมศึกษา เขต 42
(นครสวรรค์ และอุทัยธานี)

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล

นายวิวัฒน์  อนิวรรตกูล

ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี

นายสมบุญ  ทิพรังศรี

43

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายอดินันท์ ปากบารา

นางแสงระวี  วาจาวุทธ

น.ส.ธิดา  ชื่นเลิศสกุล

นายเมธี  อนุดิตย์

● เห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชูเกียรติ ก่อเกิด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ดรุวรรณ บุญมาก - นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
25/6/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

190 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2558
185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา
147 ก.ค.ศ.5/2558 เห็นชอบย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.และครูเชี่ยวชาญ
142 มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา
141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ