โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 203/2558
ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 6/2558

ศึกษาธิการ - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

ก่อนเริ่มประชุม  รมช.ศึกษาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา) ว่ารัฐบาลมีจุดเน้นในการสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นรากฐานประเทศให้มีความมั่นคง และสร้างกำลังแรงงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าอุดมศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปรียบเทียบกับตัวเองแล้ว จะต้องมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศด้วย


รับทราบ กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตำแหน่งถัดไปอีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ในการคิดคำนวณเงินเดือนเพิ่ม ให้คิดจากฐานในการคำนวณเดิม ที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการนั้นดำรงตำแหน่งอยู่


● เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด รวม 34 ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 ราย และรองศาสตราจารย์ 9 ราย) แบ่งเป็น

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม) จำนวน 17 ราย

- นางกรรณาภรณ์ สุริยพล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นางเยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางสาวจรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางลำใย ณีรัตน์พันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางสาวจินดารัตน์ ชัยอาจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นางสาวนทิตา ไวยหงส์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นายสาครินทร์ ยุวะพุกกะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นางสาวศศิ อินทโกสุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นางสาวสุภาลักษณ์ นครศรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลีนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา พัฒนากูล ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 10 ราย

- นายวิจารณ์ สงกรานต์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- นายปรีชา แสงโชติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- นางนวพร ประสมทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- นางสายพิณ แก้วชินดวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- นายสืบตระกูล สุชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- นายชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- นางวรางคณา วุฒิช่วย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ซอมขุนทด ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 7 ราย

- นายประจักษ์ อ่างบุญตา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- นายมโน สุวรรณคำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- นายภูภูมิ พ่วงเจริญชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- นางฐิติมา สิริหิรัณยานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- นางวรรณา อัมมวรรธน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- นายนันทชัย ชูศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.) จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย โดยแบ่งเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ 7 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 47 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 1 ราย


● เห็นชอบการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณาคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ เพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่จะเป็นประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน ดังนี้

- ระดับปริญญาโท 2 ราย คุณวุฒิ Master of Science (Computer Science) จาก University of Colorado at Denver สหรัฐอเมริกา และคุณวุฒิ Master of Business Administration จาก Edith Cowan University เครือรัฐออสเตรเลีย ให้เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยอาจได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 17,500 บาท

- ระดับปริญญาเอก 1 ราย คุณวุฒิ Doctor of Philosophy จาก The University of Sheffield สหราชอาณาจักร ให้เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 21,000 บาท


นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
: ถ่ายภาพ
24/6/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

196 ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
175 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2558
171 เปิดการประชุม ปขมท.
161 หารือกับ ทปอ.
138 ผลประชุม ก.พ.อ.4/2558
133 พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
107 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2558
094 ประชุม คกก.กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
077 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
074 รมช.ศธ.บรรยายกิจการนิสิตนักศึกษา ที่สงขลา
071 เครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเข้าพบ รมช.ศธ.
067 ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
065 ประชุม ทปอ.1/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ