โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 190/2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประชุม


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้ขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รวมทั้งพิธีรับมอบเหรียญสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทย ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบแทน โดยพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้อย่างเรียบร้อย


สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้

  • เห็นชอบการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558

ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย กรรมการสภาลูกเสือไทย และกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

สำหรับกำหนดการในการประชุม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ภาคเช้า การนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสภาลูกเสือไทย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย การนำเสนอผลสรุปการอภิปรายของเยาวชนเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองต่อการลูกเสือไทย โดยผู้แทนเยาวชนลูกเสือ
- ภาคบ่าย
การแบ่งกลุ่มอภิปรายและถกแถลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสภาลูกเสือไทย ตามข้อเสนอของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะมีการสรุปนโยบายของสภาลูกเสือไทย เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

การจัดการประชุมสภาลูกเสือไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก มีกรรมการโดยตำแหน่ง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 80 คน และให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนถึงพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ


  • รับทราบการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่

ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ" อาคารประกอบและครุภัณฑ์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ในวงเงินงบประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมขอให้มีการติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และจัดเตรียมของบประมาณสำหรับการตกแต่งภายในและจัดหาเฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องกับแบบอาคารและวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริง


  • รับทราบการพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ปี 2558

ที่ประชุมรับทราบการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2558 ชั้นที่ 3 จำนวน 7 ราย ได้แก่

- นายพงศ์บุณย์ หิรัญเจริญนนท์ ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- นายศรัณย์ กิ่งรุ้งเพชร์ ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

-
นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

- นายวีรภัทร์ มีแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- นายสุชาติ โสภานุสนธิ์ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
- ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

- ว่าที่ร้อยเอก วฤษฏิ์ อินทร์มา ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/6/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา
147 ก.ค.ศ.5/2558 เห็นชอบย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.และครูเชี่ยวชาญ
142 มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา
141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ