โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 185/2558
พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ประจำปี 2554-2555

อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2554-2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวเชิญผู้ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทานเข้ารับมอบ และนายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ


ภาพ
: นวรัตน์ รามสูต

นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 จำนวน 13 ราย และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,683 ราย เป็นชั้นที่ 1 จำนวน 863 ราย ชั้นที่ 2 จำนวน 816 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1,004 ราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทยมีบัญชามอบหมายให้มาปฏิบัติภารกิจแทน ในการเป็นประธานพิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2554-2555 จำนวนทั้งสิ้น 1,820 ราย ในครั้งนี้

กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูล และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาผู้ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทานในครั้งนี้ จักธำรงรักษาคุณความดีที่ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทการปฏิบัติภารกิจลูกเสือให้สัมฤทธิ์ผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นหลัง และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน นอกจากท่านจะได้อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้ว การได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีในครั้งนี้ จึงเป็นการประกาศคุณความดีและเป็นเกียรติประวัติสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

 

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ อาทิ บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ 1 โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่นๆ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดี

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ อาทิ บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ 1 โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  ให้การช่วยเหลือในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่างๆ โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรม ครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่นๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดี

 

กุณฑิกา พัชรชานนท์ - นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/6/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา
147 ก.ค.ศ.5/2558 เห็นชอบย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.และครูเชี่ยวชาญ
142 มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา
141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา

 

 

Bookmark and Share

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ