โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 184/2558
ข้อเสนอการยกฐานะ สช. ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ได้รับทราบในหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอการยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบในหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอการยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ซึ่งนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล ศิริบรรณ) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.-สำนักงาน ก.พ.ร.-สำนักงบประมาณ-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเดิมที่เคยเป็นกรมภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2546 ได้ยกระดับเป็นกรมใหม่ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สำนักงาน สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนั้น ที่ประชุมขอให้แจ้งมติดังกล่าวให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับทราบด้วย

มติดังกล่าว คือ การเสนอยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานโดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มีฐานะเป็นอธิบดี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงสร้างปัจจุบันมีนักบริหารระดับสูง 1 คน (เลขาธิการ) นักบริหารระดับต้น 2 คน (รองเลขาธิการ) ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน กลุ่มงาน (กอง) 8 กลุ่มงาน แต่โครงสร้างที่จะเสนอขอปรับปรุงใหม่ มีส่วนที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเดิม คือ กลุ่มงานเลขานุกรมกรม 1 กลุ่มงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ สำนักงานเลขานุกรมกรม และกองการเจ้าหน้าที่และนิติการ พร้อมทั้งเพิ่ม 1 กลุ่มงานใหม่ คือ กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และมีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2553) ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย)

ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แต่เนื่องจากขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลว่า ยังไม่ต้องการให้ปรับโครงสร้างกระทรวงต่างๆ ในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงต้องชะลอไว้ก่อน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/6/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา
147 ก.ค.ศ.5/2558 เห็นชอบย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.และครูเชี่ยวชาญ
142 มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา
141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)

 

 

Bookmark and Share

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ