โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 246/2558
เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558 “Satitpatumwan Show&Share 2015” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่เวทีสนามอาคารสาธิตปทุมวัน 5 โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางอรพินธุ์ คะนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

นางอรพินธุ์ คะนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กล่าวรายงานถึงการจัดงานนิทรรศการ Satitpatumwan Show&Share 2015 ว่า ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อคณาจารย์และนักเรียนได้สร้างสรรค์สู่ชุมชนและสังคมให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อไป อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิด เรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา สิ่งสำคัญคือนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงอันเป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันและประกวดทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันต่างๆ นับเป็นมหามงคลแก่โรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่ยิ่ง

โอกาสนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเป็นประธานการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดนิทรรศการเช่นนี้มีมาไม่ต่ำกว่า 50 ปี กล่าวคือจัดตั้งแต่สมัยที่ตนยังเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ.2499 ซึ่งแต่เดิมจัดภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองมารับชม แต่ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบไปอย่างมาก มีหลากหลายกิจกรรมที่ให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถและเผยแพร่งานด้านวิชาการ

จากการได้เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่จัดบรรยากาศห้องเรียนและเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้อย่างเพียบพร้อม นับเป็นความโชคดีของนักเรียนทุกคนในสมัยนี้ จึงรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในโรงเรียน เพราะตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ได้ศึกษาอยู่ที่นี่ โรงเรียนแห่งนี้ไม่เพียงให้ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่คุณครูทุกคนยังให้การอบรมสั่งสอนดุว่าเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี นับว่าเป็นสถานศึกษาที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ชื่อของโรงเรียนที่มีคำว่า สาธิต หมายถึงการสาธิตการเรียนการสอน การเป็นโรงเรียนแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือในปัจจุบันเรียกว่า Project-based Learning / Problem-based Learning รวมทั้งการมีความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงจัดอาจารย์ประจำโรงเรียนเป็นผู้สอนเท่านั้น แต่จะมีอาจารย์ฝึกสอนจาก มศว มาช่วยสอนด้วย

ขอเน้นย้ำให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนด้านวิชาการควบคู่กับความดีไปโดยตลอด และในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้ช่วยพัฒนาในเรื่องของภาษาของนักเรียนอย่างน้อย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพื่อให้สามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า นักเรียนเป็นคนดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

ภายหลังพิธีเปิด รมช.ศึกษาธิการ ได้รับชมการแสดงของนักเรียน อาทิ Pilates (พิลาทิส) รูปแบบการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างภายในร่างกาย การแสดงดนตรีไทย การแสดงชุด Cover Dance เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
:
ถ่ายภาพ
27
/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

203 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2558
196 ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
175 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2558
171 เปิดการประชุม ปขมท.
161 หารือกับ ทปอ.
138 ผลประชุม ก.พ.อ.4/2558
133 พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
107 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2558
094 ประชุม คกก.กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
077 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
074 รมช.ศธ.บรรยายกิจการนิสิตนักศึกษา ที่สงขลา
071 เครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเข้าพบ รมช.ศธ.
067 ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต มศว ปทุมวัน

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ