โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 241/2558
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ม.สงขลานครินทร์-มศว ออกนอกระบบ
และปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ


พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา คือ เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเห็นชอบหลักการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกันกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 10 เดือน โดยใช้งบประมาณจำนวน 809,624,435 บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 68,707 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดดังนี้

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

พนักงานสายวิชาการ

พนักงานสายสนับสนุน

จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท)
จำนวนพนักงานสายวิชาการที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ปรับเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท) จำนวนพนักงานสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ปรับเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท)
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ 9,189 125,021,813 11,162 104,135,883 20,351 229,157,696
2.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 10,521 169,424,779 18,210 217,969,060 28,731 387,393,839
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8,953 99,637,345 5,550 44,185,018 14,503 143,822,363
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2,836 30,679,805 2,286 18,570,732 5,122 49,250,537

รวม

31,499 424,763,742 37,208 384,860,693 68,707 809,624,435

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพิ่มเติมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า ที่ผ่านมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เตรียมตัวปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งยังไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการออกนอกระบบว่าคืออะไร ส่วนใหญ่ยังพูดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นผลพลอยได้เท่านั้น ส่วนประเด็นหลักอยู่ที่ว่าการออกนอกระบบจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทุกส่วน ทำให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งไม่ได้พูดถึงมากนัก

ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่กำลังจะออกนอกระบบ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือ การปรับตัวเพื่อความเหมาะสมกับตนเอง ไม่ไปลอกเลียนมหาวิทยาลัยอื่น เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างกัน เช่น ต้องวางแผนระบบบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกัน การบริหารการเรียนการสอน การควบคุมระบบการเงินและใช้เงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า นอกจากนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าจะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศได้อย่างไร เนื่องจากอนาคตคนเกิดจะน้อยลง ขณะที่คนวัยทำงานและคนสูงอายุมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไร เป็นต้น

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ได้อนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ และอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวจำนวน 503,500,000 ล้านบาท ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นพร้อมค่าถมที่ดินจำนวน 1 หลัง วงเงิน 82,639,664 บาท ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/
7/2558
update : คำสัมภาษณ์ของ รมช.ศึกษาธิการ 22/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

233 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
201 รม.อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างศูนย์วิทย์นครพนม
167 ครม.เห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการอุดมศึกษา 2 ฉบับ
162 ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.
131 คำสั่ง หน.คสช.
114 มติ ครม. 31 มีนาคม 2558
110 ครม.เยี่ยมชมนิทรรศการในการประชุม ครม.สัญจร ที่ประจวบคีรีขันธ์
109 ครม.รับทราบตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
096 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
090 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
080 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 3 ฉบับ
049 ครม.อนุมัติ MOU กับฟิลิปปินส์
040 รม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ITD

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ