โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 240/2558
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ.

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเห็นชอบโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น Education Hub ในภูมิภาค พร้อมเตรียมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษากว่า 5 หมื่นเล่มไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทั่วประเทศ

เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และให้มีการยกร่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน แนวทางการบริหารงานในระยะเริ่มต้น และจัดหาสถานที่ตั้งชั่วคราว โดยการจัดตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อจะให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานด้านอาเซียน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายอาเซียนสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เห็นชอบโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายจำนวนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการจัดห้องเรียนพิเศษใน 14 โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2553 โดยให้มีการบูรณาการการทำงานกับสถานศึกษาทุกสังกัดขององค์กรหลักที่อยู่ในแต่ละจังหวัด และดำเนินงานให้สอดคล้องศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเริ่มต้นในสถานศึกษาที่มีความพร้อมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามเป้าหมายคืออย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น Education Hub ในภูมิภาค ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตลอดจนนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษา มีแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยยึด “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน” เป็นสำคัญ ได้แก่ Study Skills,  Morality, Attitude, Responsibility, Technology มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ โปรแกรมนานาชาติ โปรแกรมพหุภาษา โปรแกรมวิทย์-คณิต เป็นต้น

เตรียมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา 5 หมื่นเล่ม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกันจำนวน 50,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ และหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาได้เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน (พ.ศ.2558-2562) เป็นทิศทางและแนวทางที่กำหนดขึ้นรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ” และมีเป้าหมายให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน มีทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ผู้เรียนมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยกำหนด 6 ยุทธศาสตร์ 10 มาตรการเร่งด่วน เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการทำงาน คือ

6 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค

10 มาตรการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการภายในปี 2558  : พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา - จัดตั้งศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนอาเซียนศึกษาในระดับชาติ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด -จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา-ส่งเสริมให้มียุวทูตอาเซียน-ผลักดันโครงการสุดยอดครูดีเด่น-สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในประชาคมอาเซียน-ส่งเสริมการเรียนการสอนคู่ขนาน-เพิ่มจำนวนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคในทุกจังหวัด-ยกระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียนของครู/ผู้บริหาร-พัฒนาการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศ


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

232 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 1/2558
223 เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ
217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
206 ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ใน อ.ก.ค.ศ.43 เขตพื้นที่การศึกษา
190 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2558
185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ