โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 227/2558
ประชุม คกก.ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบทดสอบวัดประเมินผล และการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ สกศ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ที่มีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในการเป็นประชาคมอาเซียน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 ดังนี้

ปี 2558  ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (และมีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก) รวมทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้จะมีการจัดทำแนวทางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเลือกระดับการศึกษา/สาขาอาชีพ (sector) ต้นแบบเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 สาขาอาชีพ คือ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และท่องเที่ยว จากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานที่ปรึกษา Sector ต้นแบบ เพื่อกำหนดเกณฑ์การเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2558 จะมีการประกาศแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศสมาชิกด้วย

ปี 2559  จะดำเนินการเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 Sector ต้นแบบ และในส่วนของประเทศไทยก็จะเริ่มนำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาเป็นแนวทางในการเคลื่อนย้ายบุคลากรกับประเทศสมาชิกในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการเทียบเคียงเรียบร้อยแล้ว

ปี 2560  จะมีการกำหนดเกณฑ์การรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมทั้งเลือก Sector ต้นแบบเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตลอดจนดำเนินการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนใน Sector ต้นแบบ

ปี 2561 ส่งเสริมให้มีการปรับหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ปี 2562 ติดตามประเมินผลและพัฒนา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/7/2558


ขอบคุณ : ภาพถ่าย โดย สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สกศ.

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกศ.

 

 

221 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 8/2558
181 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
152 ประชุม คกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษา
137 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 6/2558
108 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 5/2558
100 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
098 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 4/2558
076 คุรุทายาท
070 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 3/2558
060 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2558
034 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 2/2558
008 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 1/2558
316 ผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ