โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 224/2558
พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานมูลนิธิ สอวน. ประธานกรรมการ สสวท. ผู้อำนวยการ สสวท. นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ


ภาพ : นวรัตน์ รามสูต สำนักงานรัฐมนตรี

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematics Olympiad, IMO 2015) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนระดับก่อนมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย เพื่อค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์จากนานาประเทศ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 109 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจาก 104 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์จาก 5 ประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นกับนานาประเทศ ช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอน และนักคณิตศาสตร์ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขัน ความว่า "คณิตศาสตร์เปรียบได้ว่าเป็นภาษาหนึ่งในโลกที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพราะคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้เฉพาะในสถาบันการศึกษาหรือการวิจัยเท่านั้น แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆ วิชา แม้แต่ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความตระหนักในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้ครูและประชาชนทั่วไปมีความสนใจด้านคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป"

สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 6 คน คือ

นายทัชชนก คำพิทักษ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีร์ งามแสงรัตน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
นายพชร เศวตมาลย์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายศิวกร สงวนหมู่ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00-17.30 น.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ จะเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ กาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9
/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
209 ศธ.ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนด 5 วิชาในการสอบ O-Net
197 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
186 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
178 ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
170 มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย
168 การใช้จ่ายงบประมาณของ ศธ.
166 การเสวนาปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
163 ศธ.-กก.หารือความร่วมมือพลศึกษาและการท่องเที่ยวในโรงเรียน
159 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดคณิตศาสตร์โอลิมปิก
156 ศธ.ออกมาตรการจัดจ้างเอกชนผู้รับจัดงาน Organizer

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ