โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 223/2558
เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมี รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะคณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียน และคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร โดยได้รับการรับรองสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อปี พ.ศ.2540 บริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน และมีท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นที่ปรึกษาสูงสุด โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียว ขนาดประมาณ 50 ไร่ เป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสของจริง

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย คือ
1) โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1-3
2) โรงเรียนประถม ระดับ ป.1-ป.6
3) โรงเรียนมัธยม ระดับ ม.1-6

ซึ่งในแต่ละโรงเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนละ 1 คน มีสัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 8 คน และมีนักเรียน 25 คนต่อห้อง โรงเรียนจะเน้นจัดบรรยากาศห้องเรียนเหมือนบ้าน มีความอบอุ่น ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนให้มีความใกล้ชิด โดยสอนทั้งชีวิตและวิชาความสัมพันธ์ของบ้าน (ผู้ปกครอง) และโรงเรียนมีการจัดทำสื่อและตำราเรียนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการทำงานและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และพนักงานอย่างใกล้ชิด อาทิ ห้อง Occupational Therapy เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการเงินฝากเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ปัจจุบัน โรงเรียนรุ่งอรุณได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท 1292 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัย ประมวล และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีและมีความสุข เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ครูและผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและด้านอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับบุคคล คณะบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพ

ในโอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลศึกษา ฯลฯ


นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
: ถ่ายภาพ
8/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
206 ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ใน อ.ก.ค.ศ.43 เขตพื้นที่การศึกษา
190 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2558
185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ