โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 217/2558
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558

สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)  นายกิตติพงษ์ โพธิมู รองอธิบดีกรมพลศึกษา นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ตลอดจนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีตามลำดับดังนี้

ก่อนพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ เวทีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีใจความดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในนามลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกร ล้วนมีจิตโสมนัสปรารถนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้มีคุณูปการอันประเสริฐและพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการลูกเสืออย่างหาที่สุดมิได้ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอยู่เนืองนิตย์ มีพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา อาทิ เป็นองค์ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติและพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ด้วยพระราชประสงค์จำนงหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง และให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง นับเป็นความปลื้มปีติและสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บรรดาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรโดยถ้วนหน้าอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากสรรพโรคาพยาธิ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ และขอชัยมงคลทั้งปวงจงมีแด่ใต้ฝ่าละอองพระบาทตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”


เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จถึงบริเวณพิธี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กราบทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี มีใจความดังนี้

“ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ ณ ที่นี้ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝ่าพระบาทเสด็จเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เกล้ากระหม่อมขอประทานกราบทูลว่า การดำเนินกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะลูกเสือนานาชาติ อันเป็นแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกประการ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดี มีจิตสำนึกดี มีความสามัคคี มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ กิจการลูกเสือจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวม

ในวาระอันเป็นมิ่งมงคล เกล้ากระหม่อมพร้อมทั้งบรรดาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระมหามณีรัตนปฏิมากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชปณิธานใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติคู่แผ่นดิน ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าลูกเสือและพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว เกล้ากระหม่อมขอประทานพระวโรกาสเบิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2558 และเบิกปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ พร้อมทั้งขอประทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานลูกเสือและเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่เหล่าลูกเสือและพสกนิกรชาวไทยสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”


ต่อจากนั้น พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กราบทูลเบิกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบ ได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย เข้าเฝ้ารับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2558 จำนวน 7 ราย


จากนั้น นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ดังนี้

“ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอประทานพระวโรกาสนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ

ลูกเสือ เตรียมกล่าวคำปฏิญาณ

ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ
1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2
ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือชาวบ้าน กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ
1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3
ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”


โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ โดยมีใจความ ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีนี้อีกวาระหนึ่ง ทั้งมีความชื่นชมที่ได้ทราบการดำเนินกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาอย่างน่าพอใจ พร้อมกับได้เห็นลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมาชุมนุมกันด้วยความพร้อมเพรียง

กิจการลูกเสือมีหลักการและจุดมุ่งหมายสำคัญในอันที่จะฝึกฝนอบรมเยาวชนของชาติให้มีคุณงามความดีต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย ความอดทนอดกลั้น ความรับผิดชอบและเสียสละ รวมทั้งความรู้รักสามัคคี สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างเข้มแข็ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือที่จัดขึ้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ลูกเสือทั้งหลายจะได้มาฝึกฝนปฏิบัติตน สร้างเสริมทั้งทักษะและวิชาการให้จัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ลูกเสือทุกคนควรถือโอกาสนี้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความตั้งใจพยายามและความคิดพิจารณา พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เพื่อแต่ละคนจะได้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีงาม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มั่นคง ด้วยความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ รวมทั้งผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกคน จงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี ประสบความเจริญผาสุกสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน”


ภายหลังพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการสวนสนามและการแสดงกิจกรรม ชุด “ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดยลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน

นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
: ถ่ายภาพ
1/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
206 ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ใน อ.ก.ค.ศ.43 เขตพื้นที่การศึกษา
190 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2558
185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
183 ผลประชุม กช. 3/2558
177 ผลระชุม ก.ค.ศ.6/2558
151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ