โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 66/2558
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์

โรงเรียนอำนวยศิลป์ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อเวลา 9.00 น. รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ (อ.น.ศ.) ตั้งอยู่เลขที่ 304/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนางเพชรชุดา เกษประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.
055 เสวนา Work-Based Learning ในงาน 10 ปีปัญญาภิวัฒน์
048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู
047 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย
032 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย
031 การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ภาคกลาง
029 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
027 ประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติฯ ที่เชียงใหม่
017 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
014 ประชุม ก.ค.ศ.1/2558

 

 

Bookmark and Share


ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (National Curriculum) ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรผสมผสานไทยและอังกฤษ (Combined Thai – British Curriculum) นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การจัดสอบนานาชาติ หรือ Cambridge International Examination Centre สามารถจัดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-16) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (International General Certificate of Secondary Education : IGCSE) และ A Levels ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 เป็นต้นมา ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสองภาษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกและเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเยี่ยมชมโรงเรียนว่า วันนี้เดินทางมาเพื่อดูการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย ที่เริ่มจากตัวผู้สอนหรือครูที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองที่หลากหลาย และที่สำคัญครูต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์และหาคำตอบ ที่จะนำไปสู่กระบวนการคิดที่ไม่สิ้นสุด และเป็นส่วนที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งต้องขอชื่นชมว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดให้มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว 10 ปี

อย่างไรก็ตาม การจะนำโรงเรียนอำนวยศิลป์มาเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง แต่จากการหารือกับผู้บริหารทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

อนึ่ง โรงเรียนอำนวยศิลป์ มีศิษย์เก่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยจำนวน 6 ท่าน คือ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน, พลเอก สุจินดา คราประยูร, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รวมทั้งพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/2/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ