โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 61/2558
ศธ.ประชุมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1/2558

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของ ศธ.

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

055 เสวนา Work-Based Learning ในงาน 10 ปีปัญญาภิวัฒน์
048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู
047 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย
032 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย
031 การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ภาคกลาง
029 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
027 ประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติฯ ที่เชียงใหม่
017 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
014 ประชุม ก.ค.ศ.1/2558
012 งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

 

 

Bookmark and Share


ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1523/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะทำงานฯ ด้วย

คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนะและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยนำแนวทางของ รมช.ศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่ ซึ่งมีใจความสั้นแต่ครอบคลุมการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้

วิสัยทัศน์  คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา

3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน

4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน

6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค


ภาพ : กุณฑิกา พัชรชานนท์

  • พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วยความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มาตรการเร่งด่วน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และรายชื่อคณะผู้จัดทำ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรปรับแก้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความชัดเจน รัดกุม กระชับ ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติ ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการหารือในลักษณะบูรณาการกับองค์กรหลัก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

ทั้งนี้ หลังจากที่ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 อย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบให้คณะทำงานแปลสโลแกน “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในระดับสากลต่อไปด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 20/2/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ