โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 55/2558
เสวนา "Work-Based Learning" ในงาน "10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์"

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น  ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557  ภายใต้หัวข้อ "10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุภาพันธ์ 2558 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิด เสวนาวิชาการ และลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บมจ.ซีพี ออลล์ กับสำนักงาน กศน.

ภายหลังพิธีเปิดงานนิทรรศการ และให้ผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการแล้ว ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Work-Based Learning"

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู
047 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย
032 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย
031 การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ภาคกลาง
029 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
027 ประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติฯ ที่เชียงใหม่
017 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
014 ประชุม ก.ค.ศ.1/2558
012 งานวันเด็กแห่งชาติ 2558
006 นำเด็ก/เยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

 

 

Bookmark and Share


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนาเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐต่อแนวทางในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพว่า ตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางในการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้ "อาชีวะสร้างชาติ" ซึ่งตนก็ได้กล่าวหลายครั้งเช่นกันว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องนำไปสู่การมีงานทำ เพราะการมีเพียงวุฒิบัตรการศึกษาที่สูงก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันต่อการมีงานทำอีกต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจึงเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กไทยจบออกไปแล้วมีงานทำ

อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่สำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมี 2 ส่วนหลัก, ส่วนแรก : จะทำอย่างไรให้คนเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการจัดหลักสูตรสายอาชีวศึกษาจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่ส่งเด็กออกไปฝึกงาน แต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นไปในลักษณะ "เรียนไป-ทำงานไป" เพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนการสอนสายอาชีพที่เป็นรูปแบบ Work-Based Learning จึงมีมากขึ้น หรืออาจจัดเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น ทวิภาคี สหกิจศึกษา หรือ Practice School เป็นต้น

ส่วนที่สอง : การเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนสายวิชาชีพในโรงเรียนสามัญ ซึ่งจะทำให้เด็กที่จบออกมาได้รับวุฒิการศึกษาทั้ง ม.6 และ ปวช.

การที่ภาคเอกชนเช่น ซีพี ออลล์เข้ามาช่วยส่งเสริมจัดการศึกษาสายอาชีพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในสถานศึกษา แต่มาจากการได้รับประสบการณ์การทำงานจริง จึงขอชื่นชมรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและการผลิตบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศไทย


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวถึงแนวนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนของซีพี ออลล์ ว่า จากนี้ไปจะเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบ เพราะอยู่ใจกลางภูมิภาคเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะทำให้มีผู้คนสนใจเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้น เชื่อว่าประเทศไทยยังคงต้องการผลิตนักบริหารจัดการอีกเป็นจำนวนมาก อันจะช่วยให้ต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนไม่จำเป็นต้องนำนักบริหารจัดการเข้ามา เพียงแต่นำนักไดเร็คเตอร์เข้ามาก็พอ

ตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างนักบริหารจัดการ คือ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ฝึกเด็กเพียง 3 เดือน เมื่อกลับไปจะทำให้ผู้ปกครองพบว่าเด็กๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะเด็กๆ เมื่อไปทำงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะเจอลูกค้าที่หลากหลายโดยเฉลี่ยประมาณ 400 คนต่อผลัดการทำงาน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และประสบการณ์จริงจากการทำงาน ซึ่งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถือเป็นห้องเรียนที่สำคัญมาก และเมื่อเด็กทำงานครบ 3 เดือนก็กลับมาเรียน ได้เจอเพื่อนฝูง

รูปแบบของการทำงานไป-เรียนไป สลับกันแบบนี้ จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ มีวินัย และรู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงการจัดการศึกษาสายอาชีพว่า ถือว่าเป็นยุคทองของ กศน. เพราะปัจจุบันมีผู้เรียนนอกระบบฯ ทั้งหมดกว่า 1.2 ล้านคน แยกเป็น ม.ปลาย 6 แสนกว่าคน และ ม.ต้น 5 แสนคน

จากการสอบถามไปยังผู้เรียน ม.ต้น พบว่าในจำนวนกว่า 5 แสนคน มีผู้จบ ม.3 ออกมาประมาณ 8 หมื่นคน ซึ่ง กศน.ไม่ต้องการให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียนสายสามัญในระดับ ม.ปลายอีก เพราะอาจจะนำไปสู่การว่างงานได้ ดังนั้นเด็ก กศน.ที่จบ ม.3 กว่า 8 หมื่นคนจะกลายเป็นลูกค้าที่สำคัญของสถานศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งซีพี ออลล์ ด้วยเช่นกัน ที่จะมีส่วนสร้างเด็กๆ กลุ่มนี้ให้กลายเป็นนักบริหารจัดการ และจบออกไปแล้ว มีอาชีพติดตัว มีงานทำ

ต้องขอขอบคุณซีพี ออลล์ ที่ได้ให้การสนับสนุนและการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดขึ้นในห้องเรียน กศน.


นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ผ่านมาของซีพี ออลล์ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งช่วยให้นักเรียนอาชีวะเอกชนได้เข้าไปทำงานเซเว่น อีเลฟเว่น นอกจากนี้มีตัวอย่างนักเรียนชายแดนภาคใต้จาก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ 6 เดือน กลับไปบ้าน ก็ช่วยพัฒนาร้านขายของชำของลุง โดยปรับโฉมจากเดิม เช่น ทาสี เพิ่มแสงสว่างภายในร้าน จัดวางสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ และนำระบบเช็คสต็อกสินค้าเข้ามาใช้ในร้าน จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในร้าน โดยนำสินค้าที่ขายไม่ออกมาลดราคาหรือเป็นของแถม เพื่อระบายสินค้า ซึ่งทำให้ร้านขายของชำเล็กๆ เติบโตขึ้นได้ ตัวอย่างนี้ยืนยันถึงความสำเร็จของการสร้างนักบริหารจัดการที่ดี


ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีความเห็นสอดคล้องเกี่ยวกับ "คาแรคเตอร์" ของเด็กที่จบสายอาชีวศึกษา ซึ่ง รมช.ศึกษาธิการ ฝากให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว่า  เด็กที่จบออกไปจะมีคาแรคเตอร์อย่างไรบ้าง เช่น ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ฯลฯ ในขณะที่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวเห็นด้วยที่จะสร้างเด็กไทยให้มีคาแรคเตอร์ เพราะคนที่จะเป็นนักบริหารจัดการจะต้องซื่อสัตย์ ไม่โกง เพราะถ้าเป็นคนโกง ก็จะไม่มีใครจ้างเข้ามาทำงาน นอกจากนี้จะต้องทำงานแบบคนใจรักงาน กัดไม่ปล่อยหรือไม่ยอมแพ้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้เด็กรักงาน รู้จักงาน ก็จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างคาแรคเตอร์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่เด็กด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 13/2/2558
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ