โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 40/2558
ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ITD

ศึกษาธิการ - สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ 1) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2) แต่งตั้งนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 3) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558

  • อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จำนวน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
3. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
4. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ
5. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

033 ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่ม
303 ครม.เห็นชอบ MOU กับไอร์แลนด์
298 ครม.รับทราบการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของ ศธ.
293 ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
272 ครม.เห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
259 ครม.แต่งตั้งผู้ตรวจราชการและรองเลขาธิการ กอศ.
223 ครม.เห็นชอบเพิ่มวงเงินศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
216 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา
207 มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
201 ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

 

 

Bookmark and Share


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) จัดตั้งขึ้นโดยมีความริเริ่มจากนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่จะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ขึ้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งต้องการจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

โดยในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.1997 นายรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และในโอกาสนั้นได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้น ซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่างอังค์ถัดกับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ เพื่อจัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีสถานะเป็นองค์การมหาชน และเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่เข้ารับบริการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ปัจจุบัน ITD มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330


  • รับทราบการแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการและส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ จำนวน 41 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ปคร.ของกระทรวงศึกษาธิการ


  • รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 รวมทั้งปฏิทินการจัดงานที่สำคัญ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 จะมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ Healthy Soils for a Healthy Life ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้จะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญ และการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และการเปิดให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแล้วจำนวน 1,227 คน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 4
/2/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ