โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 478/2558
ครม.เห็นชอบแนวทางการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนมัธยมฯ
และรับทราบการเป็นเจ้าภาพดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิก

ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ
-
เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้นักเรียน ม.3 และ ม.ปลาย ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนจบ พร้อมกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา
- รับทราบ
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560


- เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอคือ เห็นชอบให้ รง. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดย รง.ให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน และสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา

นอกจากนี้ กำหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาด้วย


- รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์-ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ.2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต

สาระสำคัญของเรื่อง  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ณ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศนานัปการ

อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างเกียรติประวัติของประเทศไทยในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
29/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

465 ครม.รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อรัฐบาล
453 ครม.รับทราบของขวัญปีใหม่ที่ ศธ.มอบให้แก่ประชาชน
442 ครม.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
403 ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.
363 ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
349 ครม.แต่งตั้งประธานและกรรมการ สทศ.-สสวท.
320 ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น และแต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.ศธ.
311 มติ ครม.15 กย.2558
298 ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง-ผู้บริหารระดับสูง
277 ครม.อนุมัติตั้งเลขาธิการ กกอ.
273 แต่งตั้งรัฐมนตรี
263 ครม.เห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 49 ปี 2560
241 ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ม.สงขลานครินทร์ และ มศว

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ