โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 466/2558
รัฐบาลแถลงผลงานรอบ 1 ปี

ทำเนียบรัฐบาล - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)  เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสินติไมตรี


ภาพถ่าย : บัลลังก์ โรหิตเสถียร


เวลา 8.30-9.30 น. การแถลงผลงานรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี โดยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี, งบประมาณการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการจัดสรรมากที่สุด, นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge), การเพิ่มการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา, การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา, แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ไทยต้องจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น, ค่านิยมการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในบางสาขาแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพได้, การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลนโยบายต่างๆ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วย


เครดิตภาพ : กลุ่มสารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน, www.obec.go.th/news/67538


เวลา 9.30-12.00 น. การแถลงผลงานรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 ท่าน ได้ร่วมแถลงผลงานตามลำดับกลุ่ม Cluster, ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลงานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แถลงผลงานด้านการศึกษารอบ 1 ปี ซึ่งมีโครงการสำคัญดังนี้

1) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนจากการเรียนเต็มวันให้เรียนในห้องเรียนจนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. และต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมเสริมทักษะจนเลิกเวลาเรียน ผลการดำเนินงานจากเดิมนักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนในห้องเรียน 86% นอกห้องเรียน 14% มาเป็นเรียนในห้องเรียน 70% นอกห้องเรียน 30%, ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเดิมเรียนในห้องเรียน 89% นอกห้องเรียน 11% มาเป็นเรียนในห้องเรียน 74% นอกห้องเรียน 26% มีโรงเรียนนำร่องจำนวน 4,100 แห่งทั่วประเทศ และภายหลังการดำเนินโครงการได้ 3 สัปดาห์ พบว่าผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ 75

2) โครงการนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี โดยจัดทีมศึกษานิเทศก์ติดตามช่วยเหลือทุกโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 28,000 โรง ก่อนเริ่มโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวน 11.57% แต่ในระหว่างดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงเหลือ 5.17% ทั้งนี้จะมีการประเมินในเดือนมีนาคม 2559 หลังจากจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายคือ จะไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

3) ยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ผลการดำเนินงานในปี 2554-2556 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 43,370 คน สถานประกอบการ 7,826 แห่ง และในปี 2557-2558 นักเรียนเพิ่มเป็น 91,448 คน และสถานประกอบการ 10,527 แห่ง นับว่าในรอบปีที่ผ่านมาโครงการมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 48,078 คน และสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 2,701 แห่ง ซึ่งแผนในปีงบประมาณ 2559 ตั้งเป้าหมายไว้ที่จำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 134,597 คน และสถานประกอบการ 17,791 คน

4) จัดหลักสูตรทวิศึกษา  เป็นการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ ผลการดำเนินงานในปี 2557 (ก่อน คสช.) มีนักเรียน สพฐ.สังกัดเดียวเข้าร่วมโครงการ 1,066 คน สถานศึกษา 50 แห่ง และในปี 2557-2558 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น คือ นักเรียน สพฐ. 29,796 คน นักเรียน กศน. 709 คน สถานศึกษา 568 แห่ง ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายในปีการศึกษา 2559 จะเพิ่มจำนวนนักเรียน สพฐ. เป็น 34,867 คน และนักเรียน กศน. 2,167 คน นักเรียน สช. 5,599 คน สถานศึกษา 654 แห่ง

5) การจัดการอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  ในสายวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาด เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวน 7 แห่ง และในปีงบประมาณ 2559 จะขยายเพิ่มอีก 5 แห่ง

6) ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนการสอน โดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล (ต้นทาง) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก (ปลายทาง) ทั่วประเทศ ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2538-2556 มีผลการดำเนินงานด้วยระบบ DLTV ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,000 แห่ง และเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้ขยายโครงการไปยังโรงเรียนขนาดเล็กได้ครบทั้ง 15,369 แห่ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยใน 8 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 0.93% ส่วนในปีการศึกษา 2558 มีเป้าหมายขยายไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวน 15,553 แห่ง

7) โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ซึ่งมีผู้ชมรายการเพื่อการศึกษาจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์, วิทยุ, เว็บไซต์ โดยในปี 2556 มีผู้เข้าชมรายการจำนวน 6,347,572 คน ในปี 2557 จำนวน 7,253,342 คน และในปี 2558 จำนวน 7,265,558 คน

8) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท) ซึ่งจะคัดเลือกนักเรียนเก่งเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรครู 5 ปี) โดยจะได้รับสิทธิ์บรรจุทดแทนอัตราเกษียณตามภูมิลำเนา และการกู้ยืมเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 100% ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้วางเป้าหมายในระยะ 10 ปี เพื่อผลิตครูจำนวน 45,000 คน โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

9) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ”  เป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ใช้เวลา 1-100 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพใหม่ ร้อยละ 30 และมีผู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอาชีพเดิมสูงถึง 70%

10) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ ครู : ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ครูใต้ เพื่อเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของบ้านพักและแฟลตให้แก่ครูในจังหวัดยะลาและนราธิวาส จำนวนกว่า 300 คน ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพนักงานราชการในพื้นที่ และนักเรียน : ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับชั้นทุกสังกัดรวมทั้งสิ้น 12,187 คน พร้อมทั้งยกระดับผลการทดสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2557 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 ในทุกระดับชั้น และในปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพตามโครงการทวิภาคีและทวิศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 60.34

11) การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาขีดความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย


นิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมแสดงผลงาน


13.30-16.30 น. การแถลงผลงานรัฐบาลของทุกกระทรวง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวง ได้ร่วมแถลงผลงานรัฐบาล ในวันที่ 23 และ 25 ธันวาคม 2558

อนึ่ง สำหรับนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดแสดงในครั้งนี้ ได้นำผลงานนโยบายที่สำคัญบางส่วนมาจัดแสดง เช่น การจัดการอาชีวศึกษาด้านทวิภาคี-ทวิศึกษา, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้, โครงการหนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ โดย กศน., โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท), ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
464 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ยะลา  
455 ประชุมองค์กรหลัก 16 ธ.ค.2558  
451 หารือกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
446 การจัดทำงบประมาณปี 2560 อง ศธ.  
443 รมช.ศธ.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
437 มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.  
436 ประชุม คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมวิทยา  
435 ประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท.  
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ