โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 462/2558
ผลประชุม คกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

· รับทราบคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1457/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 แต่งตั้ง นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


· รับทราบรายงานการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ มีสาระสำคัญคือ

     - การรายงานผลการดำเนินงานของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 อาทิ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญและเหรียญลูกเสือสดุดี, การจัดกรรมเฉลิมพระเกียรติ, โครงการลูกเสือไทยช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล, การพัฒนากิจการลูกเสือร่วมกับภาคีเครือข่าย, การพัฒนาค่ายลูกเสือ เป็นต้น
     - การนำเสนอนโยบายของสภาลูกเสือไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “จะพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชนชาวไทย เป็นคนดีของสังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีความสุขน่าอยู่อาศัยภายในปี พ.ศ.2563” ได้แก่ รัฐบาลประกาศให้การลูกเสือเป็นวาระแห่งชาติ, กระรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประสานการจัดกิจกรรมลูกเสือทั่วประเทศ กำกับ ดูแล และสนับสนุนการหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือไทยและมีบทบาทในกิจการลูกเสือต่างประเทศ
     - ข้อเสนอของเยาวชนเกี่ยวกับลูกเสือในอนาคต อาทิ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน, ให้มีเครื่องแบบทางเลือกในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะ, พัฒนาเว็บไซต์ให้มีข้อมูลกิจกรรมลูกเสือที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ, ปรับการเรียนการสอนลูกเสือให้มีความน่าสนใจและมีผู้กำกับสอนวิชาลูกเสือโดยตรง, นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียน เช่น สมาร์ทโฟน ระบบ GPS เกมส์ออนไลน์, ประยุกต์วิชาลูกเสือเข้ากับวิชาอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์
     - การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสภาลูกเสือไทย, พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนา, การบริหารกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค

รมว.ศึกษาธิการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการนำผลการประชุมสภาลูกเสือไทยไปวิเคราะห์ในรายละเอียด พร้อมทั้งจัดกลุ่มงานเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนงานที่มีขั้นตอน/วิธีการที่ชัดเจน และให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป เพราะเชื่อว่าผลที่ได้จากการประชุมมีหลายส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์ หากสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงก็จะช่วยพัฒนากิจการลูกเสือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น


· รับทราบผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 116,564,900 บาท ซึ่งมีผลรวมของการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) จำนวน 93,429,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.15 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

     - เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับจำนวน 76,568,100 บาท ใช้ไป 60,963,002 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.62
     - เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ ได้รับจำนวน 14,996,800 บาท ใช้ไปทั้งหมดร้อยละ 100
     - เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้รับจำนวน 25 ล้านบาท ใช้ไป 17,469,963 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.88


· รับทราบรายงานของผู้ตรวจการลูกเสือ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้ตรวจการลูกเสือ 4 ฝ่าย ได้แก่

     1) ฝ่ายวิชาการ รายงานการจัดทำคู่มือการแต่งการเครื่องแบบลูกเสือในพิธีการและโอกาสต่างๆ
     2) ฝ่ายต่างประเทศ รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ที่ประเทศเกาหลี และโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ประจำปี 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์
     3) ฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือมหาชัย ผิน แจ่มวิชาสอน โครงการเดิน-วิ่งการกุศลลูกเสือไทย 104 ปี โครงการมหกรรมรวมพลคนลูกเสือ เป็นต้น
     4) ฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือเหล่าอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

460 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ย้าย ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
459 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2558 (1)
454 ศธ.ประกาศความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
445 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน
441 หารือปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกับ รมว.ยธ.
439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ
431 ศธ.จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
425 ความก้าวหน้า ICT เพื่อการศึกษา
417 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
414 ประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2558
413 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 2/2558
393 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 41 ราย

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ