โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 443/2558
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งก่อกำเนิดจากที่ประชุมใหญ่ สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 มีภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามและประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

สำหรับงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้ รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ การเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานในครั้งนี้ภายใต้ชื่อ Transparent Thailand : ประเทศไทยโปร่งใส "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) พ.ศ.2557 ซึ่งพบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอยู่ในอันดับ 3 จาก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

จากผลดัชนีชี้วัดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลกิจกรรมจากการประกวดต่างๆ คือ  การประกวดคลิปรณรงค์ "สำนึกไทย ไม่โกง",  โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนและจัดหลักสูตร "โตไป ไม่โกง" จำนวน 25 โรงเรียน และผู้นำเสนอประกายความคิดร่วมต่อต้านคอร์รัปชันดีเด่น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
437 มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.  
436 ประชุม คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมวิทยา  
435 ประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท.  
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ