โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 441/2558
ศธ.-ยธ.หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนนักศึกษา

กระทรวงยุติธรรม - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมพิจารณามาตรการทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมคุมประพฤติ, ศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวกลาง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมประชุม

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาข้อกฎหมายเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งไม่ได้ใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับหรือใช้ความรุนแรง แต่เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่จะใช้ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

ที่ประชุมได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่จะใช้ดำเนินการกับกลุ่มคนทั้ง 4 กลุ่ม หากมีการก่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7, ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

สำหรับประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษานั้น จะพิจารณาถึงการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เกี่ยวกับเรื่องการคุมประพฤติ การลงโทษนักเรียนผู้ก่อเหตุ อีกทั้งผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจะได้รับการพิจารณาความผิดตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกรณีเด็กแว้นด้วย ส่วนผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการสืบสวนสอบสวน พิจารณาประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษผู้ยุยงส่งเสริมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะเชิญคณะทำงานประชุมอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป และกำหนดรายละเอียดแนวทางดำเนินการด้านกฎหมายให้ชัดเจนต่อไป


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการทบทวนอำนาจหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ ว่าอำนาจที่มีอยู่เดิมนั้นหลวมไปหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์มีอำนาจช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้มากขึ้น รวมทั้งจะพิจารณาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทเข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ส่วนประเด็นด้านกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท เพราะสถิติที่ผ่านมามีการทะเลาะวิวาทของนักเรียนลดน้อยลง ดังจะเห็นได้จากจำนวนสถานศึกษาที่มักก่อเหตุทะเลาะวิวาท 27 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 7 แห่ง และอาชีวศึกษาเอกชน 20 แห่ง แต่ในปัจจุบันพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสถานศึกษาดังกล่าวไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้ว

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน โดยจัดให้มีการศึกษาแบบทวิภาคี คือ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนและฝึกงานในสถานประกอบการโดยได้รับเงินจากการฝึกงานด้วย เพราะหากเด็กนักเรียนได้ตระหนักและมองเห็นอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจน จะสามารถยับยั้งชั่งใจและปฏิเสธเมื่อมีรุ่นพี่ชักชวนไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องทบทวนว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ยังคงมีการทะเลาะวิวาทอยู่ เกิดจากความหละหลวมในส่วนใด และขาดเหลือสิ่งใด เพื่อที่จะช่วยเสริมในสิ่งนั้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายยังคงเดิมคือนักเรียนอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีสาเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ ประเพณีและค่านิยมในวัยรุ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องช่วยประคับประคองเด็กนักเรียนเหล่านี้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ
431 ศธ.จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
425 ความก้าวหน้า ICT เพื่อการศึกษา
417 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
414 ประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2558
413 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 2/2558
393 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 41 ราย
383 ผลประชุม ก.ค.ศ. 11/2558
377 ประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 2/2558
373 ประชุมกับนายกสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
350 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 104 ราย
344 ให้นโยบายอาชีวศึกษาเอกชน ที่เชียงใหม่

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ