โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 436/2558
ประชุมกับ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา นำโดย พล.ท.ไชยพร รัตแพทย์ ประธานอนุกรรมการ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบเวลา และมีความถูกต้อง ไม่มีการฮั้วหรือมีกลิ่นใดๆ

ซึ่ง คตร.ก็ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเมื่อปี 2557 ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติในหลักการตามที่ คตร.เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง จำนวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง 2) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 1 3) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 2 4) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา 5) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ 6) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศและกิจการอื่นๆ

ดังนั้น การพบปะและหารือในครั้งนี้ จึงเป็นการรับทราบแนวทางการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งทาง คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา นำโดย พล.ท.ไชยพร รัตแพทย์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 6 คน ได้แก่ พ.อ.กรัณย์ สถิตยุทธการ พ.อ.ภูมิชาย นิลกำแหง และ พ.อ.หญิง มนต์ภัสสร เกตุศรี (ผู้แทน คสช.), น.ส.อมรวดี จักรไพวงศ์ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ), น.ส.อัจฉรา แก้วรัตนปัทมา (ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) และนางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ได้อธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังแนวทาง ตอบข้อซักถาม และกล่าวยินดีที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แก่กระทรวง โดยสามารถติดต่อประสานไปยังประธานอนุกรรมการ คตร.ได้โดยตรง

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายสรุปผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยาทราบว่าสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่อาจจะมีบางโครงการที่ล่าช้า เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ทำให้ต้องกำหนดรายละเอียดใหม่ ซึ่งก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ทันภายในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงได้รับความช่วยเหลือจาก คตร.ชุดใหญ่ในการตรวจสอบกรณีการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน สกสค.) เป็นอย่างดี จึงได้กล่าวแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการดีใจที่มีคณะอนุกรรมการ คตร.มาช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขยาย คตร.ออกเป็นชุดเล็กๆ เพื่อดูแลกลุ่มกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพราะลำพัง คตร.ใหญ่จะประจำทุกกระทรวงก็คงจะไม่ไหว นอกจากนี้ก็มีความคาดหวังว่า คณะอนุกรรมการ คตร.จะมาช่วยรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรหลักอย่างเต็มที่ แต่อาจจะเป็นงานที่หนักเพราะจะต้องดูแลรับผิดชอบถึง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ มีข้าราชการ ครู และบุคลากรจำนวนกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยังได้รับงบประมาณถึง 5.5 แสนล้านบาท ดังนั้นการมีคณะอนุกรรมการ คตร.เข้ามาช่วยตรวจสอบเพียงชุดเดียวคงไม่ไหว จึงฝากการบ้านไปยัง คตร.ใหญ่เกี่ยวกับการขอเพิ่มคณะอนุกรรมการที่จะมาดูแลอีก 1 ชุด เนื่องด้วยจำนวนคนและงบประมาณที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการทุจริตมาก

ส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับการประสานขอให้ คตร.เข้ามาช่วยตรวจสอบกรณีทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังค้างหรือไม่นั้น ตนได้ยืนยันกับคณะอนุกรรมการ คตร.แล้วว่า กระทรวงจะไม่ปิดบังหรือซุกเรื่องไว้ใต้พรมโดยเด็ดขาด โดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมรายการที่จะตรวจสอบนำมาเสนอ เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการ คตร.ต่อไป พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นที่ คตร.ได้ชี้มูลไว้หลังจากเข้ามาตรวจสอบเมื่อปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการกับผู้บริหารสำนักงาน สกสค. การสร้างหอพักที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอให้ คตร.ทราบว่ามีความก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรณีการทุจริตส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายและมีการแจ้งความไว้แล้ว แต่หากมีส่วนใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ยังจะสามารถดำเนินการได้ ก็จะดำเนินการอย่างแน่นอน.
ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง

1) ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการติดตามและตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการที่สำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

2) ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ เข้าไปในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เชิญข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารให้ตามความเหมาะสม

3) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวง รายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาและเสนอแนะความเห็นให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
435 ประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท.  
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ