โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2558
หารือกับคณะกรรมาธิการฯ การศึกษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกันครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน, ครู, การบริหารจัดการ, ICT เพื่อการศึกษา, การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ และการประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในแนวทางเดียวกันในจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทั้งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมาธิการฯ สปท. นำโดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการฯ จะตั้งคณะทำงานเพื่อหารือและประสานการทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยพิจารณาระบบการบริหารจัดการ/โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ครู และหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน


นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท. กล่าวว่า การตั้งคณะทำงานร่วมกัน จะช่วยทำให้การประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมทั้งจะนำกรอบการดำเนินงานตามวาระการปฏิรูปที่ได้รับจากสภาการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ใน 3 วาระปฏิรูปประเด็นเร่งด่วน คือ ครู, มาตรฐานคุณภาพ (TQF) และการสร้างวินัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรเริ่มปลูกฝังวินัยนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ที่สำคัญต้องแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันทั้งองคาพยพ รวมทั้งครู ผู้ปกครองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก


อนึ่ง ในการหารือครั้งนี้ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมเห็นภาพการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการตามโครงสร้างปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) การบริหารงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ 2) ไม่มี CEO อย่างแท้จริง ไม่สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3) เขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงอย่างแท้จริง 4) การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นที่ที่มีการแทรกแซงทางการเมือง มีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความโปร่งใส 5) หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการมีสถานภาพเป็นหน่วยงานในระดับสำนัก 6) หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน


รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมถึงการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการสรรหาและการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยเสนอให้เห็นถึงแผนผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ โครงการคุรุทายาท ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนมกราคม 2559 โดยมี 9 มหาวิทยาลัยร่วมรับผิดชอบการผลิตและพัฒนา, การบริหารงานบุคคล ซึ่งบางเรื่องอาจเสนอให้ใช้มาตรา 44 เช่น การรักษาการในตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น, การพัฒนาครูฯ ซึ่งจะเน้นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 120 คน) จำนวน 15,577 โรง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 20 คน จำนวน 1,059 โรง จะเร่งพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้จะพัฒนาครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำให้เห็นถึงการโยกย้ายครูที่ยังคงมีการจ่ายเงินวิ่งเต้น แต่ตรวจสอบได้ยากเนื่องจากเป็นการสมยอมกัน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 470,000 ราย โดยในเร็วๆ นี้จะเชิญตัวแทนธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาหารือร่วมกันตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ