โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 269/2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้เสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (เมื่อปี 2542) ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้

โดยมีเหตุที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณาทางปกครองของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมติให้เห็นชอบลงโทษปลดออกไล่ออกข้าราชการตามกรณีนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางในเรื่องใดมิให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น

จากผลการดำเนินการทางวินัยตามกรณีดังกล่าวขั้นต้น มีประเด็นข้อผิดพลาดในกระบวนการนำเรื่องการดำเนินการทางวินัยเข้าสู่การพิจารณาลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ที่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ดังกล่าว (เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ของข้าราชการรายเดียวกัน) เป็น อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาครั้งนั้นด้วย

จึงเป็นเหตุให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่า มติของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการครั้งดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยในบางครั้งใช้เวลาในการดำเนินการ จึงจะจบสิ้นกระบวนการ อันเป็นเหตุให้เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาแล้ว ในบางกรณีไม่อาจดำเนินการตามกระบวนการใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดได้ ถึงแม้ว่าผลการสอบสวนทางวินัยคณะกรรมการสอบสวนฯ จะมีความเห็นว่าผู้ได้รับคำสั่งมีความผิดจริงก็ตาม (เช่น กรณีได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทิน เป็นต้น)

อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นว่า กรณีดังกล่าวควรนำมาเป็นกรณีศึกษาให้ทุกส่วนราชการได้ตระหนักและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้ การดำเนินการทางวินัยมีความสำคัญ และกฎ ระเบียบ ที่กำหนดล้วนมีความสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย จึงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักในเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพิจารณา รวมทั้งฝ่ายเลขานุการและผู้ให้ข้อมูลต้องสังเกตและนำเสนอต่อที่ประชุม

หากมีกรณีจะทำให้ผลของการประชุมต้องขัดต่อเรื่องใดที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การเพิกถอนตามคำพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างข้างต้นอีก รวมทั้งการเข้าร่วมพิจารณาทางปกครอง ควรมีแนวทางในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือผู้ที่เป็นผู้ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และผู้นั้นเป็นผู้ที่จะต้องพิจารณาลงโทษในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ต้องใช้อำนาจทางปกครองในกรณีอื่นๆ ด้วย

ดังนั้น จึงควรมีแบบในการตรวจสอบเพื่อความรอบคอบ รัดกุมในการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์ประชุมอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายในการประชุมทุกครั้งด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

18/8/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

267 ผลการตรวจราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
261 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ที่ชลบุรี
256 ลประชุม กช.4/2558
255 ซีพีออลล์มอบทุนการศึกษา 29 ล้านบาท
244 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2558
240 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของ ศธ.
232 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 1/2558
223 เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ
217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และ ผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ