โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 267/2558
ผลการตรวจราชการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจราชการและผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจราชการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายเฉพาะ ปีงบประมาณ 2558

การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในภาพรวม ได้มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สอนศาสนาควบคู่สายสามัญ โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพแบบคู่ขนาน มีการจัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม รูปแบบ "สวนพระยาโมเดล" ของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่จัดวิชาสามัญ ศาสนา และวิชาชีพควบคู่กันจน ประสบผลสำเร็จ ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น พร้อมด้วยการนำระบบ DLTV มาช่วยในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกที่ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก

ส่วนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดหอพักให้กับนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางมาเรียน รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน  เข้าถึงการเรียนสายอาชีพ เช่น สถาบันอาชีวะ กศน. และวิทยาลัยชุมชน

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ได้มีการประชุมจัดทำแผนและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทุกภาคเรียน และได้แต่งตั้งผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และเครือข่ายชุมชนในการรักษาความปลอดภัยด้วย

2. การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีให้กับทุกระดับการศึกษาให้กับเด็กหรือเยาวชนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัจจุบันมีทายาทผู้ได้รับผลกระทบที่ขอรับทุนจำนวน 9,821 คน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามว่ามีผู้รับทุนจบการศึกษาแล้วกี่คน จบการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพอะไรบ้าง ดังนั้น พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบและดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนทุกระดับการศึกษารายปีต่อเนื่องแล้ว

3. การนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการเสนอตามแผนวิทยาศาสตร์-กีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา แต่ยังขาดพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย จึงแก้ไขด้วยการสอนเสริมทุกวันเสาร์

ส่วนสภาพปัจจุบัน ในพื้นที่ยังมีความขาดแคลนครูผู้สอนด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จึงได้เปิดรับสมัครครูกีฬา เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อรองรับการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นด้วย สำหรับการใช้สนามฝึกซ้อมของแต่ละชนิดกีฬานั้น ขณะนี้ให้ใช้สนามของสถาบันพลศึกษาจังหวัดยะลาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเป็นสถานที่ฝึกซ้อม

4. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ครูใต้ ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะสานต่อการก่อสร้างศูนย์ครู ซึ่งศูนย์ครูใต้จะเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของบ้านพักและแฟลตครูในจังหวัดยะลาและนราธิวาส เพื่อความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการก่อสร้างศูนย์ครูใต้ทั้ง 2 จังหวัด รวมทั้งได้สำรวจความต้องการของครูที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามที่ประสงค์เข้าพักแล้ว โดยจังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น 257 คน และจังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 44 คน

5. การบูรณาการหลักการจัดการศึกษาในพื้นที่

โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเน้น 1) การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาพื้นฐานระดับจังหวัด และ 2) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นช่างพื้นฐาน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการต่อยอดอาชีพต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

6. แนวทางที่ควรดำเนินการต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด และการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป


นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำให้เร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งเน้นการทำงานกับทุกภาคส่วนคือ ฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำศาสนา เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย เพราะเป็นเรื่องที่มีสำคัญและท้าทาย และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

17/8/2558
ขอบคุณ : ภาพประกอบนายสุรพงษ์ จำจด
จากเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

261 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ที่ชลบุรี
256 ลประชุม กช.4/2558
255 ซีพีออลล์มอบทุนการศึกษา 29 ล้านบาท
244 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2558
240 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของ ศธ.
232 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 1/2558
223 เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ
217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และ ผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
206 ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ใน อ.ก.ค.ศ.43 เขตพื้นที่การศึกษา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ