โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2558
พิธีเปิด รร.กำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี

จังหวัดระยอง - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก บนพื้นที่รวม 900 ไร่ เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ : โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KamnoetVidya Science Academy : KVIS) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทรงกดปุ่มเปิดป้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบประจำ เน้นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลแบบวัดตัวตัดเป็นแห่งแรก และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ซึ่งได้จัดห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 4 ห้องๆ ละ 18 คน รวมจำนวนนักเรียน 72 คนต่อรุ่น

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังภายในอาคารเรียน เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของโรงเรียน


สถาบันวิทยสิริเมธี : สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute) ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายชื่อสถาบัน ในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบัน อาทิ Dye-Sensitized Solar Cell เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การวิจัยเกี่ยวกับ OLED lighting เป็นต้น

สถาบันวิทยสิริเมธี ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายถึง “สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเรียนในสัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3 คน และนักศึกษา 5 คน ใช้เวลา 3 ปี หรือ 5 ปี  โดยเป็นการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ “แนวหน้า” (Frontier Research) ที่จะเน้นการนำผลมาสู่การปฏิบัติ ในระยะแรกจะเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ วิชาวิทยาการพลังงาน (Energy Science and Engineering) และวิชาวิทยาการโมเลกุล (Molecular of Energy Science and Engineering)


ถ่ายภาพ : นวรัตน์ รามสูต


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/8/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

248 รมช.ศธ.เปิดประชุมการเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต
246 เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558
203 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2558
196 ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
175 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2558
171 เปิดการประชุม ปขมท.
161 หารือกับ ทปอ.
138 ผลประชุม ก.พ.อ.4/2558
133 พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
107 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2558
094 ประชุม คกก.กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
077 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
074 รมช.ศธ.บรรยายกิจการนิสิตนักศึกษา ที่สงขลา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ