โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 255/2558
ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษากว่า 29 ล้านบาท

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการรับมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 29 ล้านบาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และคณะผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อส่งมอบให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกว่า 54 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งขณะนี้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพอย่างมาก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในด้านการค้าปลีกและค้าส่งที่ได้สร้างสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขึ้นในปี 2547 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ซีพี ออลล์ มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ สู่สังคม” เพื่อให้เป็นสถานศึกษาสายอาชีพต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ที่มีการเรียนภาคปฏิบัติฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนสายอาชีพกว่า 500 ล้านบาท และสามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานกว่า 10,000 คน ซึ่งทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะมีงานทำทั้ง 100%

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อต้องการที่จะขยายการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวะเอกชนในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนจำนวนผู้เรียนสายอาชีพ และเพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยในปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้าร่วมจำนวน 54 แห่งทั่วประเทศ บริษัทจึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 3,273 คน จนจบการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 29,600,000 บาท ประกอบด้วยค่าเล่าเรียน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษาละ 4,000-5,000 บาทต่อคน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษาละ 7,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยเลี้ยงในช่วงเรียนภาคปฏิบัติ (ฝึกอาชีพ) ตลอดหลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทจะมีตำแหน่งงานรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา และมีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ที่จะมีตำแหน่งงานรองรับเมื่อจบการศึกษาเช่นกัน

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนสายอาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 8 ปี นับได้ว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตอันสดใส ตลอดจนถึงทำให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง การดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรให้การสนับสนุน เพราะบริษัทก็ได้กำลังคนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการที่ปรารถนาจะให้ผู้เรียนสายอาชีพได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจริง ที่จะให้ประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีในสถานศึกษาของรัฐเช่นกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการกว่า 10,000 แห่ง และพัฒนาการศึกษาทวิภาคีในหลากหลายสาขาวิชา นับเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสายอาชีพที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ส่วนผู้ประกอบเองก็ได้กำลังคนที่ตรงกับความต้องการด้วย

ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีจะช่วยสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพ จบแล้วมีงานทำ สามารถสร้างฐานะและสร้างครอบครัว ที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/8/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

244 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2558
240 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของ ศธ.
232 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 1/2558
223 เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ
217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
211 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ฯ สอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สอศ.
208 ประชุมบอร์ด กศน.
207 มติ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
206 ก.ค.ศ.แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ใน อ.ก.ค.ศ.43 เขตพื้นที่การศึกษา
190 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2558
185 พิธีมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ปี 2554-2555
184 ข้อเสนอการยกฐานะสำนักงาน สช.ให้เป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ