โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2558
ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าของ สกสค.

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

● ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา : ให้ตั้งคณะอนุกรรมการในคุรุสภา 11 คณะ
และ
ปรับลดหลักเกณฑ์การอบรมหลักสูตรครูต่างชาติ จาก 42 ชั่วโมง เหลือ 20 ชั่วโมง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้มอบให้นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา รวบรวมข้อมูลและพิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมของคณะอนุกรรมการของคุรุสภาทั้ง 37 คณะนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นว่า ควรมีการปรับลดคณะอนุกรรมการที่ไม่มีความจำเป็น โดยได้ใช้วิธีการควบรวมคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกันเป็นชุดเดียวกัน ดังนั้นจึงเหลือคณะอนุกรรมการที่มีความจำเป็นอยู่เพียง 11 คณะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรความรู้ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ปรับลดหลักเกณฑ์การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จาก 42 ชั่วโมง เหลือ 20 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาวัฒนธรรมไทย สังคมไทย ศิลปะไทย กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เกิน 4,000 บาทต่อหลักสูตร เนื่องจากเดิมคิดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และเมื่อเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ถือว่าสูงกว่า เช่น สมาคมครูโรงเรียนนานาชาติ คิดค่าใช้จ่าย 3,500 บาท มหาวิทยาลัยต่างๆ คิดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 8,000 บาทต่อหลักสูตร เป็นต้น นอกจากนี้เห็นควรให้มีการปรับลดค่าวุฒิบัตรในการอบรมจาก 1,000 บาท ให้เหลือเพียง 500 บาทด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมดังกล่าวทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่จัดเอง แต่จะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการอบรมหลักสูตรนี้ โดยสามารถมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้


ผลการประชุมคณะกรรมการ สกสค. : ปรับองค์ประกอบบอร์ดให้เหลือ 9 ราย

ที่ประชุมรับทราบกรณีที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้สำนักงาน สกสค. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสำนักงาน สกสค. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการ สกสค.จาก 11 ราย ให้เหลือ 9 ราย และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จาก 11 ราย เหลือเพียง 9 รายเช่นกัน ทั้งยังได้เห็นชอบให้มีการออกระเบียบสำนักงาน สกสค.ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการ สกสค.ให้กับผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้มีอำนาจลงนามธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องคดีความ

ในส่วนของข้อบังคับต่างๆ ได้มอบให้สำนักงาน สกสค. ศึกษาและตรวจสอบในรายละเอียดของข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการว่า ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหรือไม่ อย่างไร และนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป


● ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. : ให้จัดทำแผนฟื้นฟูองค์กร

ที่ประชุมรับทราบนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้รายงานสรุปปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีภาวะการขาดทุนสะสมมากถึง 4,200 ล้านบาท เกิดจากหนี้ในหลายทาง อาทิ เป็นลูกหนี้ของพนักงานในองค์กรเอง จากการที่ขึ้นเงินเดือนพนักงาน แต่ไม่ได้จ่ายเงินให้ เป็นหนี้ค้างกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบให้ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จัดทำแผนฟื้นฟูองค์กร เพื่อให้องค์กรกลับมาดำรงสภาพอยู่ได้ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน โดยเชิญผู้มีความรู้/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมาเข้าร่วม เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่อง เพื่อจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูที่มีแนวทางและขั้นตอนอย่างชัดเจนในระยะ 1-3 ปีต่อจากนี้


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
29/4/2558
update
ผลประชุมคุรุสภา 5/5/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

146 ประชุมบอร์ดคุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าของ สกสค.
144 หารือร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
139 ผลประชุม 3 บอร์ด
136 ธ.แถลงผลงานนโยบายในรอบ 6 เดือน
135 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2558
134 คำสั่งมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่
124 ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย
118 สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน
117 แถลงข่าวการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
115 กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 123 ปี
104 ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
097 ผลประชุมองค์กรหลัก (คุรุทายาท-กยศ.)
095 ประชุม คกก.-คณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ
088 เตรียมพร้อมรับมือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
086 ตรวจสนามสอบ GAT/PAT ที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

 

 

Bookmark and Share

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ