โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 142/2558
มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา

จังหวัดยะลา - พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้" เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งผู้บริหาร กศน. นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้มีความสำคัญทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ และด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ในฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นแหล่งวิทยาการและมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558

โดยมีหน่วยงานจำนวนมากเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ คือ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 11 แห่ง คือ ยะลา นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช รังสิต เอกมัย กาญจนบุรี อยุธยา สระแก้ว นครราชสีมา และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ รวมทั้งจากสำนักงาน กศน.อำเภอ/จังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไยบริเวณชายแดนปัตตานี พลังงานจังหวัดยะลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดยะลา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สำหรับกิจกรรมการจัดงาน นอกจากมีนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น การแสดง Science Show การแสดงดนตรี นันทนาการ เกม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันร้องเพลง เรียงความ การพูด ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ที่มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักศึกษา กศน.เข้าร่วมมากถึง 300 คน

ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเห็นความสำคัญของการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางวิยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
25/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)
121 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ