โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 141/2558
ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ที่ยะลา

จังหวัดยะลา - พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล "กศน. คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้" ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมืองยะลา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายการเร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ และการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต และเป็นดำริของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่ต้องการยกระดับความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นนโยบายด้านกีฬา ต่อต้านยาเสพติดของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลในด้านกีฬา มาจัดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และกีฬาพื้นบ้านในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางที่ดี ที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ และฝึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.ได้จัดทำหลักสูตรและรายวิชาเลือกเสริมให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการศึกษาต่อกับโรงเรียนกีฬาหรือสถาบันการพลศึกษาได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์ เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดว่า การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจะขับเคลื่อนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ มีอาชีพให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอย่างหลากหลายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นต้น หากผู้จัดการศึกษาตะหนักและให้ความสำคัญในการทำงานที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน เชื่อแน่ว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล กศน. คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนนอกระบบโรงเรียนและบุคลากรของ กศน.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด สร้างสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมสันติสุข อันเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาตามความสนใจ

โอกาสนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศจนจบการแข่งขัน ซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อจบเวลาการแข่งขัน ทีม กศน.ยะลา เสมอกับทีม กศน.นราธิวาส คู่ชิงชนะเลิศ 1:1 จึงต้องหาผู้ชนะเลิศด้วยการยิงจุดโทษ ผลปรากฏว่าทีม กศน.ยะลา ชนะไปด้วยประตูรวม 5:4 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ รับเงินทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนทีม กศน.นราธิวาส ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขัน และรับชมพิธีปิดในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
24/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)
121 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ