โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 127/2558
เขตตรวจราชการ ศธ.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

uลการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง) ในประเด็นนโยบายสำคัญ 7 ประเด็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาในเขตตรวจราชการทุกแห่งได้จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาเซียน ตลอดจนเปิดสอนภาษาประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาลายู เป็นต้น

- การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีการผลิตผู้เรียนสายอาชีวะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคพังงา เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ของกระทรวง ICT และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในลักษณะร่วมจัดทำหลักสูตร รับนักเรียนเข้าทำงาน เป็นต้น

- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องเข้าร่วมโครงการ Coaching Lab และ Reform Lab และมีการประเมินผลโรงเรียนทั้ง 15 แห่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับทัศนคติครูให้ยอมรับซึ่งกันและกัน

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย พบว่ามีทั้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งยังมีความไม่พร้อมของอุปกรณ์จานรับสัญญาดาวเทียมอยู่บ้าง นอกจากนี้มีการขยายโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน Smart Classroom

- การส่งเสริมการอ่านและการเขียน ในเขตตรวจราชการที่ 7 พบปัญหาเด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครองจำนวนมาก มีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง เช่น มอแกน/ชาวเล เมียนมาร์ กัมพูชา และมีเด็กที่เรียนรู้ช้า ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น การจัดคลินิกแก้ปัญหา การพัฒนารูปแบบการอ่านการเขียน การสอนเสริมหลังเลิกเรียน การใช้สื่อช่วยสอน การเล่านิทาน การจัดประกวดต่างๆ เป็นต้น

- การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สถานศึกษาทุกแห่งได้สอดแทรกค่านิยมฯ ในการเรียนการสอนทุกสาระวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาถือปฏิบัติเป็นวิถีปกติประจำวัน

- การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผน ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการ เพื่อรับฟังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการการช่วยเหลือจากส่วนกลาง ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาด้วย เช่น โรงเรียนบ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการใน 3 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา) และการตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

u การประชุมนานาชาติเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 2

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 17 และ 18 คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 2 : การศึกษาเพื่อขจัดความยากจน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนทุกกลุ่มในสังคม การส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีสาระสำคัญคือ

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education : GCED) เป็นกรอบแนวคิดทางการศึกษาที่มุ่งหมายให้การศึกษาแก่คนทุกช่วงวัย ได้ตระหนักถึงคุณค่า มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะอยู่บนหลักการของการเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมกัน การเคารพในความแตกต่างหลากหลายและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อความเป็นพลเมืองโลก รู้สึกเป็นเจ้าของสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน

ที่ประชุมมีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก 4 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายด้านการศึกษา  2) การฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก  3) การมีเครื่องมือประเมินการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก 4) การเรียนรู้กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก

ข้อเสนอของคณะผู้แทนไทย 3 ด้าน

1) ประเทศไทยควรจะมีบทบาทในการเสนอแนวคิดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ในการประชุมว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ที่สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายทางด้านการศึกษาของโลกยุคหลัง พ.ศ.2558

2) การให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางสังคมที่เน้นความน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมือง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับทิศทางของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

3) การให้ความร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในการจัดประชุมนานาชาติเพื่อความเป็นพลเมืองโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทนำของไทยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมขยายผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
สถาพร ถาวรสุข ถ่ายภาพ
12/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)
121 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.

 

 

Bookmark and Share

 

 

More : รู้จักผู้ตรวจราชการ ศธ.ทั้งหมด

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ