โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 125/2558
สภาวการณ์การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบสภาวการณ์การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก. สป.) ได้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสภาวการณ์การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 เพื่อให้มีข้อมูลทางการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่มี รมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัด มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ศทก.สป. ได้รวบรวมข้อมูลและกำหนดรายการข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับกระทรวง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำรูปแบบไปใช้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น การประเมินสถานศึกษาของ สมศ. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติของ สทศ. ความต้องการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน การรู้หนังสือ การสำรวจสำมะโนต่างๆ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มีการดำเนินการทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับประเทศ ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ

1) ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน ข้อมูลข้าราชการ ครูคณาจารย์ และบุคลากร ข้อมูลสถานศึกษาและห้องเรียน

2) ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปีการศึกษาและสังกัด ข้อมูลพื้นฐานบุคคล ข้อมูลที่อยู่ (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) ข้อมูลบิดามารดา และข้อมูลด้านการศึกษา ในส่วนของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากร ประกอบด้วยข้อมูลแสดงปีการศึกษาและสังกัด ข้อมูลพื้นฐานบุคคล ข้อมูลที่อยู่ (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลด้านการสอน และสำหรับข้อมูลรายสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา/หน่วยงาน ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/long) ข้อมูลระบบการจัดการศึกษา/การเปิดสอน/อาคารสถานที่/ห้องเรียนพิเศษ/สาธารณูปโภค และข้อมูลทางด้านสถิติ

3) ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

4) ข้อมูลด้านงบประมาณ

5) ข้อมูลสถิติประชากรรายอายุ รายจังหวัด อำเภอ ตำบล

6) ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานศึกษาและหน่วยงาน (GIS)

7) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อการดำเนินงานของ ศทก.สป. ที่มีความพยายามเก็บข้อมูลด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่า ควรดำเนินการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการติดตามเด็กได้โดยตลอด ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเข้าเรียนในระบบการศึกษา การย้ายเข้าออกโรงเรียน/การออกกลางคัน การจบการศึกษาและออกไปทำงานในที่ต่างๆ และเมื่อข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนต่อไปได้ เช่น การวางแผนจัดทำหลักสูตร การอุดหนุนเงินรายหัว เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)
121 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ