โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 121/2558
เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20

จังหวัดชลบุรี - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้บังคับการค่ายชุมนุม คณะกรรมการดำเนินงาน บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถวายของที่ระลึก และนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถวายสูจิบัตร

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประทานกราบทูลรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้

"ขอประทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสภาลูกเสือไทย พร้อมด้วยลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ ณ ที่นี้ ต่างปลื้ม ปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20

เกล้ากระหม่อม ขอประทานกราบทูลรายงานว่า งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ

การชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากทั่วประเทศ และสมาคมลูกเสือจากต่างประเทศ ประกอบด้วย สมาคมลูกเสือบังคลาเทศ สมาคมลูกเสือกัมพูชา สมาคมลูกเสือไต้หวัน สมาคมลูกเสือมาเลเซีย สมาคมลูกเสือเมียนมาร์ สมาคมลูกเสือสิงคโปร์ สมาคมลูกเสือเวียดนาม สมาคมลูกเสือศรีลังกา และสมาคมลูกเสือปากีสถาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ขอประทานพระอนุญาตเบิกนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกผู้บริหารงานชุมนุม ผู้แทนคณะลูกเสือจากต่างประเทศ และผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้าฯ รับประทานของที่ระลึก และเบิกนายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อจากนั้น ขอประทานพระดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานลูกเสือ และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พัฒมงคลแก่เหล่าลูกเสือ และบรรดาพสกนิกรชาวไทยสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีใจความดังนี้

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานสำคัญของคณะลูกเสือ ซึ่งมีมวลสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศมาชุมนุมกันอย่างพรั่งพร้อม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของลูกเสือร่วมกัน

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ได้พบปะเพื่อนใหม่ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้งได้มาประกอบกิจกรรมร่วมกันนั้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เพราะเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการฝึกหัดขัดเกลาอย่างถูกต้อง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมความประพฤติที่ดี คุณสมบัติอันเป็นผลจากกระบวนการฝึกอบรมตามอุดมการณ์ของลูกเสือดังกล่าว ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งสามารถประกอบกิจการการงานช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกเสือทุกคนจึงชอบที่จะฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและวิธีการของลูกเสืออย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตั้งใจศึกษาเรียนรู้จักกันและกัน อันจะเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นต่อไปภายหน้า แต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง และสามารถประสานความร่วมมือกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ประเทศชาติ ตลอดถึงโลกของเรา ให้มีแต่ความผาสุกมั่นคงและเจริญยั่งยืนสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ บัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ลูกเสือทุกคนและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

 

นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประทานกราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ดังนี้
“ขอประทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอประทานพระอนุญาตนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตามประเพณีของลูกเสือ ดังนี้

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”

ภายหลังพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทอดพระเนตรการเดินสวนสนาม และการแสดงกิจกรรมของลูกเสือเนตรนารี ในชุด “ลูกเสือชลบุรีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”


นวรัตน์ รามสูต - บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
สถาพร ถาวรสุข ถ่ายภาพ
5/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ