โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 205/2557
รมช.ศธ. รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) – พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพฐ. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่อาคาร สพฐ. 4

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า นโยบายการดำเนินงานของ สพฐ. มีจุดเน้นในด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการดำเนินโครงการ/งานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน การกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ทั้งนี้ สพฐ.มีเรื่องที่จะขอการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก ศธ. ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

200 หารือกับสมาพันธ์ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
198 บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
156 ความคืบหน้า Smart Classroom
   
 

 

 

Bookmark and Share

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัว อัตราใหม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า ฯลฯ) โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ และเงินช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจน (ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 4 หมื่นบาทต่อปี) ซึ่งแต่เดิมมีการให้เงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด จึงต้องการให้ รมช.ศธ.ในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของ สพฐ. จาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวอัตราใหม่ เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กที่มีฐานะยากจนตามจำนวนจริง

การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน รวมถึงการดูแลโรงเรียนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี  ซึ่ง  สพฐ.ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเกือบครบถ้วน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ และการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยได้รับการผลักดันอย่างเต็มกำลังจาก ศธ. หากมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ รมช.ศธ.เป็นผู้นำในการประสานและหารือในระดับกระทรวง รวมทั้งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  อาทิ การพัฒนาการเรียนรู้ การปรับการเรียนการสอนภาษา การปรับหลักสูตร ฯลฯ เนื่องจากต้องทำความเข้าใจกับสังคมในภาพรวม

ภาพ นวรัตน์ รามสูต

รมช.ศธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยม สพฐ.ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบข้อมูล การทำงาน การประสานงานในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจากการมารับฟังข้อมูลและการดำเนินงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้รับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีเรื่องที่จะต้องประสานงานเพิ่มเติม อีกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแผนงานการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการต่อไปตาม Roadmap ของ คสช.

ในส่วนของปัญหาต่างๆ ซึ่ง สพฐ.มีข้อเสนอที่ฝากให้รับไปพิจารณาดำเนินการ ก็จะพยายามร่วมมือกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเรื่อง โดยมีหลักการทำงานที่เหมือนข้าราชการทั่วไป คือต้องทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการทำงาน ก็ขอให้แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลต่อผู้ร่วมงาน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงของชาติ รัฐบาลและทุกภาคส่วนกำลังพยายามดำเนินการอยู่ และมีความสำเร็จที่มองเห็นไปส่วนหนึ่งแล้ว คือ การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ย้ำว่า จะพยายามใช้ความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพื่อทำงานให้เกิดผลให้กับประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของความเจริญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมั่นใจในความสามารถ ความรู้ ความคิด และความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการและบุคลากรใน ศธ. หากร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างแน่นอน และมีความยินดีที่จะร่วมมือกันดำเนินงาน เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
 
26/9/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net