โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 225/2557
รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) หารือกับชมรมครูวิทยากรอิสลามศึกษา

ศึกษาธิการ - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4

นายอารีย์ ตาเอ็น ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ครูและวิทยากรอิสลามศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอด ในการเข้าพบ รมช.ศธ.ครั้งนี้ ก็เพื่อหาวิธีการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ครูสอนศาสนาอิสลามเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคลในพื้นที่และเป็นผู้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

217 มอบนโยบาย สพฐ.
205 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ฯ รับฟังแนวทางจัดการศึกษาของ สพฐ.
200 หารือกับสมาพันธ์ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
198 บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
156 ความคืบหน้า Smart Classroom

 

 

Bookmark and Share

  • ให้มีการพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา  วิชาอิสลามศึกษา เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่มีการสอนศาสนาอิสลาม 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เหมาะกับการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หากครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนา อาจจะยากต่อการสอนผู้เรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมอารยประเทศ รวมถึงการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในกรอบของศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้

  • ขอให้ครูและวิทยากรอิสลามศึกษาที่เป็นพนักงานราชการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอน จึงได้เสนอให้ครูและวิทยากรที่เป็นพนักงานราชการ จำนวน 689 อัตรา ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในโรงเรียนเดิม ไม่ต้องย้ายไปบรรจุที่โรงเรียนอื่น ในฐานะครูสอนศาสนาอิสลามประจำโรงเรียน เหมือนกลุ่มสาระวิชาอื่นที่จำเป็นต้องมีครูประจำวิชาในโรงเรียน

  • ขอให้วิทยากรรายชั่วโมงที่ไม่จบปริญญาตรีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ  เสนอให้วิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงที่ไม่จบปริญญาตรี ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 269 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่วิทยากรกลุ่มดังกล่าว

  • การห้ามรับวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงเพิ่ม  มีแนวปฏิบัติที่ว่า หากมีครูสอนอิสลามศึกษาที่เป็นวิทยากรรายชั่วโมงลาออก ห้ามมิให้รับเพิ่ม ทำให้บางโรงเรียนไม่มีครู/วิทยากรอิสลามศึกษา

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีในการพบปะหารือกับผู้แทนจากชมรมครูวิทยากรอิสลามศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มานำเสนอข้อมูลและปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพราะนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

สำหรับข้อเสนอของชมรมฯ ก็จะมอบ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้มีครูและวิทยากรอิสลามศึกษามีความก้าวหน้าและความมั่นคงมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไป และขอให้ประธานชมรมฯ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกด้วย เพื่อความสบายใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 จะมีการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ก็จะนำเรื่องที่หารือในครั้งนี้ไปชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาร่วมกันด้วย เพื่อให้เป็นการทำงานที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ต้องแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจ สร้างพลังใจ และเป็นกำลังใจต่อกัน

ในโอกาสใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เชื่อว่าประชาชนคนไทยมีความคิดเดียวกันคือ ความมุ่งมั่นที่จะทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกัน จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกันทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระโอสถให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะเห็นคนไทยร่วมกันทำงาน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 15/10/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ