โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 135/2557
มอบแนวทางการดำเนินงานของ สร.

ศึกษาธิการ - ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและมอบแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.15-18.15 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า สร.มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ถือเป็นภารกิจที่สำคัญมาก ที่ผ่านมาได้ติดตามการดำเนินงานของ สร.มาโดยตลอด ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการรับ-ส่งเอกสาร การบันทึกสรุปวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี จึงขอให้ สร.ได้ประสานการทำงานกับคณะทำงานหน้าห้องรัฐมนตรี รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปลัด ศธ. ได้ให้ แนวทางการดำเนินงานของ สร. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

134 ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.เข้าหารือกับผู้บริหาร ศธ.
133 ศธ.หารือกับ คสช.
132 ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ - คสช.
130 ประชุมองค์กรหลัก 16/2557
128 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ปัตตานี
121 อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
116 Education Thai 2014
115 ศธ.รายงานความก้าวหน้าต่อนายกรัฐมนตรี
112 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
110 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา
   
 

 

Bookmark and Share

- งานด้านวิชาการ  ขอให้ดำเนินงานด้านการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ รมว.ศธ. ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญมาก ดังนั้น สร.จะต้องดำเนินงานในส่วนนี้อย่างเข้มข้น มีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องจริงจัง และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามนโยบายของ รมว.ศธ.อย่างเป็นรูปธรรม

- งานด้านประชาสัมพันธ์  ที่ผ่านมาได้ติดตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำ เพราะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาก ซึ่งที่ผ่านมา สร.ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามขอให้เตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์ในอนาคต เช่น เตรียมช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาให้เผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด ตลอดจนทำงานคู่ขนานไปกับรัฐมนตรี และประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย และขอให้การสรุปข่าวสารต่างๆ เน้นการจับประเด็นอย่างกระชับ ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และครอบคลุมภาพรวมการทำงานของ ศธ. รวมทั้งคัดเลือกภาพที่จะเผยแพร่ให้ครอบคลุมข่าวนั้นๆ

- งานด้านการติดตามรัฐมนตรี  ที่ผ่านมา สร.อาจจะทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของ สร. ที่จะต้องสนับสนุนการทำงานและดูแลรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร งานด้านวิชาการ งบประมาณ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรัฐมนตรี จึงขอให้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญในการติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีด้วย โดยทำหน้าที่ในการประสาน สรุปงาน ให้ข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปทำข่าวด้วยทุกครั้งอยู่แล้ว โดยขอให้ สร.เป็นหลักในการติดตามภารกิจต่างๆ ของรัฐมนตรี และทำงานคู่ขนานไปกับ สป.ด้วย

- การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก  ให้ สร.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ยกเว้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการหรืองบประมาณ จะมอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นเจ้าภาพดำเนินการ

- การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรี  ให้ สร.เตรียมจัดทำแนวปฏิบัติในการเข้ารับตำแหน่งของ รมว.ศธ. คนต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน งบประมาณ การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา สิทธิประโยชน์ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สร.ด้วย

- มอบหมายให้มีผู้ประสานงานกับ คสช.  ให้ สร.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การเสนอเรื่อง การติดตามงานของ ศธ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากให้ สร.เพิ่มบทบาทการทำงานให้เข้มแข็งและเข้มข้นกว่าเดิม พยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มีความฉับไว การทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งควรจะต้องรู้ใจผู้บริหาร รวมทั้งเพิ่มคุณภาพงานด้านวิชาการที่จะต้องใช้ทักษะด้านการอ่านเข้าใจ วิเคราะห์ และจับประเด็น ตลอดจนเรียนรู้และใฝ่รู้ เพื่อให้มีความรอบรู้มากขึ้น ในส่วนของระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ สร.ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
: ถ่ายภาพ
31/5/
2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net