โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 115/2557
ศธ.รายงาน
ความก้าวหน้าการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รมว.ศธ.แถลงข่าวภายหลังการหารือว่า ศธ.ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

แผนจัดการศึกษาสำหรับแต่ละช่วงวัย

ศธ.ได้รายงานความก้าวหน้าของการยกร่างแผนจัดการศึกษาสำหรับแต่ละช่วงวัยว่า ขณะนี้ได้ยกร่างแผนและจัดทำประชาพิจารณ์แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาการศึกษา เพื่อเตรียมเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นว่า แผนจัดการศึกษาสำหรับแต่ละช่วงวัยมีความก้าวหน้าไปมาก และต้องการให้เตรียมไว้เพื่อรอรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตามขอให้มีการปรับ Road Map ของ ศธ.ให้สอดคล้องกับแผนฯ ดังกล่าวด้วย กล่าวคือให้ระบุสาระสำคัญเข้าไปในแผนการศึกษาสำหรับแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไปได้ ในส่วนของเด็กปฐมวัยจะนำเนื้อหาจากแผนของ ศธ. เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ซึ่ง รมว.ศธ.เป็นประธานด้วย

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

112 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
110 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา
107 ประชุมองค์กรหลัก 14/2557
098 ประชุมองค์กรหลัก 13/2557
091 สงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
088 ผลการรับฟังพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
085 สรุปผลใช้จ่ายงบปี 57 ของ ศธ.
081 ศธ.122 ปี
079 ผลประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556
063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

● ความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน

ศธ.ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 และปี 2557 ที่จะสามารถส่งเครื่องแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งได้รายงานถึงการพัฒนาเนื้อหา (Content) การวางระบบเพื่อดูแลมาตรฐานและการพัฒนาเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น และการเตรียมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบแท็บเล็ตในปีงบประมาณ 2557 แล้วเสร็จ ให้ ศธ.ประชุมหารือเพื่อวางแผนสำหรับการจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ 2558 ทันที โดยนำสรุปบทเรียนจากการดำเนินนโยบายแท็บเล็ต ทั้งผลดี ผลเสีย สภาพการณ์ เทคนิค และเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ตลอดจนการจัดการที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ตพิจารณาสำหรับจัดซื้อแท็บเล็ตในปีต่อไป เนื่องจากได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว การจัดการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ประกอบกับแท็บเล็ตบางส่วนกำลังจะหมดอายุ นอกจากนี้ขอให้พิจารณาถึงโอกาสในการผลิตเครื่องแท็บเล็ตของไทยด้วย

● กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ศธ.ได้นำเสนอตัวเลขในส่วนของเป้าหมายผู้กู้รายใหม่และวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ ศธ.ดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีหรือมีปัญหาหรือบกพร่อง สาเหตุ/เงื่อนไขที่นักเรียนกู้แล้วไม่ชำระคืน หรือหลักเกณฑ์ที่ดีในการควบคุมทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ศธ. หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และ กยศ. เพื่อวางมาตรการและวิธีการที่จะรองรับการกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับทั้งจำนวนผู้กู้รายใหม่และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลางเพิ่มเติมต่อไป

● ความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งตนได้มอบให้ สอศ.สรุปจำนวนงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์โดยเร็ว เพื่อเสนอขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน เป็นนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจมาเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ตลอดจนการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคเอกชนและประเทศต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และเห็นด้วยกับการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนอาชีวะต่อสามัญ ตลอดจนเห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าในการเตรียมการของ ศธ.ที่จะรับมือกับจำนวนผู้เรียนอาชีวะที่เพิ่มขึ้น

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/5/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net